ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΜΠΛΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

GREEN BLUE CORRIDORS AND URBAN RESILIENCE. URBAN STREETS REGENERATION AND POSSIBLE EFFECTS ON THE MICROCLIMATE IN THE CITY OF EDESSA (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 27 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-27]
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 8. ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Πράσινοι μπλε διάδρομοι | Αστική ανθεκτικότητα | Αστικό κλίμα | Βιοποικιλότητα
 10. 2
 11. 20
 12. 56
 13. Περιέχει: 89 εικόνες, 49 χάρτες, 4 πίνακες.
  • Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα ζητήματα αστικού μικροκλίματος, ανθεκτικότητας, μπλε και πράσινων διαδρόμων και βιοποικιλότητας του αστικού σχεδιασμού. Γίνεται ανάλυση μιας παραποτάμιας περιοχής στην Έδεσσα. Αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, μέσω συλλογής στοιχείων από προσωπική παρατήρηση, αναζήτηση περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών στοιχείων και προηγούμενων μελετών. Ελέγχεται η ποιότητα του μικροκλίματος, μέσω προσομοίωσης. Στη συνέχεια, μελετάται και παρουσιάζεται μια πρόταση βελτίωσης και ανάπλασης της περιοχής. Στόχος της πρότασης είναι η ενοποίηση του ποταμοβραχίονα με τους υπόλοιπους ποταμοβραχίονες της πόλης, η αύξηση της κινητικότητας στην περιοχή, η βελτίωση μικροκλίματος, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Αξιολογείται η πρόταση και παρουσιάζεται συγκριτικά η προσομοίωση του μικροκλίματος πριν και μετά από αυτήν. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία μπλε και πράσινων διαδρόμων μέσα στην πόλη, επιφέρει αύξηση της κινητικότητας και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, ενισχύει τη βιοποικιλότητα και επιφέρει σημαντικά οφέλη στη βελτίωση του μικροκλίματος.
  • The purpose of this paper is to analyse the issue of urban microclimate, urban resilience, blue and green corridors as well as the biodiversity of the urban design. A riverside area in Edessa is being assessed thoroughly. The current condition is being analysed through data collected after personal observation, environmental and meteorological research as well as architectural studies carried out in the past. The quality of the microclimate is being studied via simulation. In addition to this, a specific proposal for improvement and regeneration of the area is being studied and presented too. The basic aim of the proposal is to find a way to integrate all riverside branches passing through the city in a viable system able to improve the microclimate, to make people's moving around the city easier, to protect the environment and to enhance biodiversity too. The proposal is being evaluated through microclimate simulation before and after the interventions. The results of the evaluation show that the green and blue corridors of the city seem to lead to better living conditions, they enhance biodiversity and last but not least they bring significant benefits in the microclimate of the area.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές