Δίκτυα συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή από Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΠΣ): Ευαισθητοποίηση πολιτών και χωροταξικός σχεδιασμός για τη συλλογή καθαρών ανακυκλώσιμων υλικών

Waste collection and treatment networks with Source Separation from Mobile Green Points (MGP): Citizens Awareness and spatial planning for the collection of clean recyclable materials (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσιμναδής, Κωνσταντίνος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 252
 7. Κυριακόπουλος, Γρηγόριος
 8. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Αστικά Στερεά Απόβλητα | Ανακύκλωση | Διαλογή στην Πηγή | Κινητά Πράσινα Σημεία | Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «THE GREEN CITY» | Δίκτυα Ευαισθητοποίησης Πολιτών και Συλλογής Απορριμμάτων
 10. 9
 11. 69
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, εικόνες, χάρτες
  • Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) είναι δύο εναλλακτικές πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες εντάσσονται στην κυκλική οικονομία. Αυτές οι πρακτικές ενθαρρύνονται και διαδίδονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς. Ειδικότερα, η διεθνής εμπειρία παρουσιάζει πληθώρα επιτυχημένων παραδειγμάτων ανακύκλωσης και επεξεργασίας κυρίως για 7 διαλεγμένες – διαχωρισμένες ροές οικιακών αποβλήτων. Οι συγκεκριμένες 7 ροές είναι α) το χαρτί και το χαρτόνι β) τα πλαστικά, γ) τα μέταλλα, δ) το γυαλί, ε) τα ρούχα και τα υφάσματα, στ) τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ζ) τα Απόβλητα Βρώσιμων Ελαίων (ΑΒΕ). Η Ελλάδα εφαρμόζει με βραδύτερους ρυθμούς, σε σύγκριση με την ΕΕ, ολοκληρωμένη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ετήσια παραγόμενων ΑΣΑ, με μόλις το 21% κατά βάρος αυτών να ανακυκλώνεται βάσει των επίσημων στοιχείων της Eurostat (2019). Για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης στην Ελληνική επικράτεια, το 2021 ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης της Περιφέρειας Αττικής το οποίο πραγματοποιείται με ΔσΠ και ονομάζεται «THE GREEN CITY». Το πρόγραμμα «THE GREEN CITY» αποτελείται από ένα στόλο περίπου 60 Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΠΣ) τα οποία εξυπηρετούν ένα ενιαίο δίκτυο ευαισθητοποίησης πολιτών και συλλογής απορριμμάτων (7 ροές ΑΣΑ) σε όλη την περιοχή της Αττικής. Πρακτικά, το δίκτυο του προγράμματος «THE GREEN CITY» αποτελείται από πολυάριθμα σημεία προσωρινής στάθμευσης και λειτουργίας των ΚΠΣ σε 62 -από τους συνολικά 66- δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Η πλειοψηφία, δηλαδή το 56%, των σημείων αυτών βρίσκεται δίπλα σε χώρους αναψυχής και πρασίνου και ευθύνεται για την εγγραφή τουλάχιστον 70.000 πολιτών στο πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης καθώς και για τη συλλογή περίπου 400 τόνων καθαρών ανακυκλώσιμων ΑΣΑ από τα ΚΠΣ μέχρι τον Απρίλιο του 2022. Παρά τις ποικίλες προκλήσεις, το πρόγραμμα «THE GREEN CITY» καταγράφει ανοδική πορεία στις εγγραφές πολιτών και στις συλλεχθείσες ποσότητες ανακυκλώσιμων ΑΣΑ. Επομένως, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των ΑΣΑ της Ελλάδας καθώς και στην κάλυψη του στόχου της Οδηγίας 2018/851 για ανακύκλωση και για επαναχρησιμοποίηση τουλάχιστον του 55% κατά βάρος των Ελληνικών ΑΣΑ μέχρι το 2025. Τέλος προτείνονται μελλοντικές ερευνητικές εργασίες για τη βιώσιμη διαχείριση ΑΣΑ όπως η συλλογή και η επεξεργασία απορριμμάτων με ΔσΠ από Σταθερά Πράσινα Σημεία (ΣΠΣ).
  • Recycling and Reuse of Municipal Solid Wastes (MSW) with Source Separation are two alternative integrated waste management practices that are part of the circular economy. These practices are encouraged both in the European Union and internationally. In particular, international experience presents a plethora of successful examples of recycling and treatment mainly for 7 selected - segregated household waste streams. These 7 specific flows are: a) paper and cardboard b) plastics, c) metals, d) glass, e) clothing and textiles, f) Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and g) Edible Oil Wastes (EOW). Greece implements integrated recycling and reuse of the annually produced MSW at a slower pace, comparing to the EU, with only 21% of them by weight being recycled according to the official data of Eurostat (2019). In order to improve the current situation in the Greek territory a pilot program of rewarding recycling was launched by the Regional Government of Attica in 2021, which happens with Source Separation and is called "THE GREEN CITY". The "THE GREEN CITY" program consists of a fleet of about 60 Mobile Green Points (MGP) that serve a unified citizen awareness and waste collection (7 MSW streams) network throughout the region of Attica. Practically, the "THE GREEN CITY" program’s network consists of numerous temporary parking and operation points for the MGP in 62 -of the total 66- municipalities of the Attica Region. The majority of these points, that is 56%, is located next to recreation and green areas and is responsible for the registration of at least 70,000 citizens in the pilot recycling program as well as for the collection of about 400 tons of clean recyclable MSW from the MGP until April 2022. Despite the various challenges, the "THE GREEN CITY" program records an upward trend regarding citizens’ registrations and the collected quantities of recyclable MSW. Therefore, this program can significantly contribute to the increase of the recycling rate of Greece’s MSW as well as meeting the target of Directive 2018/851 for recycling and reuse of at least 55% by weight of the Greek MSW by 2025. Finally, future research theses on sustainable management of MSW are proposed, such as the collection and the treatment of household wastes with Source Separation from Fixed Green Points (FGP).
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές