Ενεργειακή Βιωσιμότητα σε Ελληνικά Νησιά

Energy sustainability in Greek islands (english)

 1. MSc thesis
 2. Αλειφεροπούλου, Παναγιώτα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 September 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. Βατικιώτης, Λεωνίδας
 8. Δρίμυλη, Ευσταθία | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Ενεργειακή βιωσιμότητα | Σχέδιο ενεργειακής μετάβασης | Ενεργειακές παρεμβάσεις σε ελληνικά νησιά
 10. 37
 11. 50
 12. Περιέχει 18 εικόνες, 22 σχήματα και 19 πίνακες.
  • Η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί μια αναγκαιότητα αναγνωρισμένη διεθνώς για την αντιμετώπιση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί το παγκόσμιο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τον νησιωτικό χαρακτήρα πολλών από τα κράτη μέλη της δρομολόγησε ένα σύνολο μέτρων και πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Νησιά σε όλη την ΕΈ έχουν υλοποιήσει παρεμβάσεις ενεργειακής μετάβασης τα τελευταία είκοσι χρόνια και παρέχουν καλές πρακτικές για αλλά νησιά. Οι αντίστοιχες παρεμβάσεις στην Ελληνική νησιωτική επικράτεια θα απασχολήσουν την παρούσα Διπλωματική εργασία. Παρουσιάζονται τα Σχέδια Ενεργειακής Μετάβασης καθώς και οι ενεργειακές παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν σε Ελληνικά νησιά. Επίσης, ερευνάται το ποσοστό ωριμότητας της τοπικής κοινωνίας για την αποδοχή τους και η διάθεση ενεργούς συμμετοχής της σε αυτές μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από κατοίκους τριών νησιωτικών περιοχών: της Σάμου, της Αστυπάλαιας και της Σκύρου. Το γεγονός ότι στα εν λόγω νησιά έχουν υλοποιηθεί ορισμένες παρεμβάσεις αποτέλεσε κριτήριο για την επιλογή τους. Τέλος, διαμορφώνεται μια πολυκριτηριακή μέθοδος για την επιλογή των πιο κατάλληλων βιώσιμων παρεμβάσεων για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών, αλλά και την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη ενός Ελληνικού νησιού. Στόχος των ανωτέρω είναι η δημιουργία ενός εργαλείου κατάρτισης και αξιολόγησης της Ενεργειακής Πολιτικής για τις Ελληνικές νησιωτικές περιοχές.
  • Energy transition to clean energy forms constitutes a globally recognized necessity to effectively tackle the negative impact of climatic change which is causing a number of environmental and socioeconomic issues. The European Union, recognizing the insular character of many of its members, has taken a lot of initiatives in this direction. Islands across the EU have been pioneering the energy transition for more than twenty years, and are today providing an impressive range of inspiring projects for other islands. This initiative is already being implemented in Greece and this thesis shall review the actions taken to support this transmission in the Greek island communities. Firstly, the strategic plans of the transmission along with the environmental actions which have been implemented or are scheduled to be implemented are being presented. Secondly, another point being examined is the level of readiness of the local society to accept such changes and its willingness to support them upon implementation in a way that ensures their sustainability. This took place through a tailor made questionnaire intended to the local citizens and the local authorities of three Greek island communities, Samos, Astypalaia and Skyros. The selection criterion of these islands to participate in the survey was the fact that some of them have already implemented sever actions to support this initiative. Finally, a matrix for the optimum selection of each intended action against geopolitical and social factors has been attempted and developed. This matrix shall assist the local authorities to identify the most sustainable solutions/actions to contribute to the energy transmission.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.