Ενισχύοντας Την Ανθρώπινη Αλληλεπίδραση Στο Πλαίσιο Του Αστικού Περιβάλλοντος Και Της Βιωσιμότητας· Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας Και Τεχνο/οικονομικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση Της Καρδίτσας.

Enhancing Human Interaction in the Context of the Urban Environment and Sustainability; Communities of Knowledge, Innovation and Techno/Economic Development: The Case of Karditsa. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουρκούνας, Βασίλειος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. Κωτσόπουλος, Σωτήριος
 8. Κωτσόπουλος, Σωτήριος | Τασοπούλου, Αναστασία
 9. Κέντρο Καινοτομίας | Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη | Κοινωνική καινοτομία | Συμμετοχή | Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | Δεξιότητες | Απασχολησιμότητα | Κοινότητα Γνώσης
 10. 4
 11. 38
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, της αστικοποίησης και της αποβιομηχάνισης, ιδιαίτερα στα χρόνια που διανύουμε, αλλάζουν με ταχύ ρυθμό τις σύγχρονες τοπικές οικονομίες και ωθούν τις πόλεις σε όλο τον κόσμο να γίνουν πιο καινοτόμες, ανθεκτικές, «έξυπνες» και ανταγωνιστικές. Για να πραγματοποιήσουν αυτή την προσαρμογή, οι κοινότητες χρειάζεται να προετοιμαστούν και να ακολουθήσουν σταθερά βήματα μέσα από τα οποια θα μεταμορφωθούν σταδιακά οι ίδιες, αφού όμως πρώτα οι πολίτες τους έχουν καταστεί έτοιμοι και έχουν εκπαιδευτεί ώστε στην καθημερινή τους ζωή να συμπεριφέρονται και να αλληλεπιδρούν, με τρόπο που προωθεί την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανθρώπινη ανάπτυξη με κοινωνικούς όρους. Μέσα από αυτή την εργασία, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αυτούς τους όρους και να αποτυπώσουμε τα βήματα και τις μεθόδους που μπορούν να ακολουθηθούν ώστε να οδηγήσουν στην ίδρυση, σε μια πόλη με τα δεδομένα της Καρδίτσας, ενός πρότυπου κέντρου/δομής, το οποιο προωθεί και καλλιεργεί τις αρχές της βιωσιμότητας και της καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, της συμμετοχής και την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής σταθερότητας σε τοπικό επίπεδο.
  • The effects of globalisation, urbanisation and de-industrialisation, particularly in the current years, are rapidly changing modern local economies and pushing cities around the world to become more innovative, resilient, smart and competitive. In order to make this adaptation, communities need to prepare themselves and follow steady steps through which they will gradually transform. The later, will only happen after communities’ citizens have been relatively prepared and trained to be able to act and interact in their daily lives, in a way that promotes environmental sustainability and human development in social terms. Through this paper, we will try to analyse these terms and illustrate the steps and methods that can be followed in order to lead to the establishment, in a city like Karditsa, of a model centre/structure that promotes and cultivates the principles of sustainability and innovation, with the aim of enhancing human interaction, participation and achieving economic growth and social stability at the local level.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές