Ανταποδοτικότητα εκπομπών άνθρακα: η περίπτωση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Carbon Offsetting: the case for businesses in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-28]
 5. Αγγλικά
 6. 134
 7. ΓΙΑΜΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 8. ΓΙΑΜΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Carbon Offsetting και Ανταποδοτικότητα εκπομπών άνθρακα | Carbon neutrality και Ουδετερότητα άνθρακα | Net zero emissions και καθαρές μηδενικές εκπομπές | Neutralization και Ουδετεροποίηση | Decarbonization και Απανθρακοποίηση | Eco-friendly programs schemes και Φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα | Cross-sector carbon footprint tools και Διατομεακά εργαλεία αποτυπώματος άνθρακα | Carbon footprint και Ανθρακικό αποτύπωμα | upward and downward site-specific activities και Ανάντι και κατάντι δραστηριότητες τοποθεσίας | cradle-to-gate or upstream emission coefficients και ανάντι συντελεστές εκπομπές
 10. 3
 11. 1
 12. Το κυρίως κείμενο της Διπλωματικής μου εργασίας περιλαμβάνει πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Σήμερα ,είναι αναμφισβήτητη η πραγματικότητα ότι οι άνθρωποι δεν διαχειρίζονται σωστά τους φυσικούς πόρους και γενικότερα τις προσφορές της φύσης στο σημείο που καταδυναστεύεται η βιωσιμότητα τόσο της ανθρωπότητας όσο και των οικοσυστημάτων . Αυτή η πραγματικότητα δηλώνεται με την παρατηρούμενη ύπαρξη της αποδιοργάνωσης των κλιματικών ρυθμιστικών μηχανισμών που οδηγεί στην κλιματική ανικανότητα εκείνων να διατηρούν την μέση παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία σε φυσιολογικά ,βιώσιμα επίπεδα τιμών για την ύπαρξη της ζωής . Έτσι έχει δημιουργηθεί μια περιβαλλοντική πραγματικότητα ,η λεγόμενη κλιματική κρίση περισσότερο για τον λόγο της ύπαρξης της αδυναμίας της απόκρισης του κλίματος στους ανθρωπογενείς εξαναγκασμούς και «πιέσεις», οι οποίοι διευκρινιστικά σχετίζονται με την παραπάνω αναφερόμενη μη σωστή διαχείριση περισσότερο στα όρια των εκπεμπουσών ανθρωπίνων δραστηριότητων και την επιδράση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Κατευθυντικά σε προσπάθειες περιβαλλοντικής ανάκαμψης, έχουν εδραιωθεί πολιτικές για τον περιορισμό, την μείωση ή δυνατόν την εξάλειψη του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλους τους τομείς της οχλούσας δραστηριότητας και ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Η παραπάνω έννοια του αποτυπώματος αντιπροσωπεύει μια αριθμιτική ποσοτικοποίηση των θερμοκηπιακών αερίων που ορίστηκαν στο πρωτόκολλο του Κυότο. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας , έχουν διαμορφωθεί εφαρμόσιμες μέθοδοι βασιζόμενες στην έννοια της ανταποδότικότητας των εκπομπών κυρίως του άνθρακα με βάση την λογική :«αν ρυπαίνω από μια δραστηριότητα που δεν μπορώ να αποφύγω, θα πρέπει να αποφύγω να ρυπαίνω από μια άλλη δραστηριότητα που θα έκανα». Με βάση αυτό το εννοιολογικό υπόβαθρο ,έχουν αναπτυχθεί μερικοί μηχανισμοί αντιστάθμισης άνθρακα όπως το ΣΕΔΕΑΘ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Αεριών Θερμοκηπίου), η Ολική Διαχείριση Ενέργειας, τα Κατεστημένα Συστήματα Ενέργειας, και η ανταποδοτικότητα εκπομπών άνθρακα(κυρίως). Η εθελοντική περιβαλλοντική διέξοδο της αντιστάθμισης των εκπομπών του άνρακα είναι το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας . Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη αυτής της μεθόδου ως μια αποτελεσματική μέθοδο για την επικράτηση της ανθρακικής ουδετερότητας αναφερομένως στο σύνολο των εκπομπών του πακέτου της οχλούσας ,ρυπογόνας δραστηριότητας ,η πρακτική όψη της οποίας είναι η προσπάθεια να ισορροπηθεί η ποσότητα άνθρακα που εκλύεται στο περιβάλλον διαμέσου ,αρχικά του υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος από ειδικά διαμορφωμένα υπολογιστικά εργαλεία και στη συνέχεια η ενέργεια της υλοποίησης της διαδικασίας (της αντιστάθμισης) με την χρηματική συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών για την ενίσχυση φιλοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και εκείνων για την εδραίωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ,ικανά να το μειώσουν σημαντικά μέσω της διεργασίας της απανθρακοποίησης που εντέλει κυριαρχεί. Κύριος στόχος της εργασίας είναι η εξέταση της εφαρμοσιμότητας της μεθόδου της αντιστάθμισης άνθρακα στα όρια της Ελλάδας.
  • Nowadays, it is an undisputable fact that humans do not manage correctly the physical resources and the environmental offerings of the nature to the precarious point of humans’ and ecosystems’ sustainability oppression. Such reality is declared through the monitoring existence of the disorganization of the climatic regulatory mechanisms which leads to the climatic incapability of the lasts to retain the global mean surface temperature to normal, viable values levels for the existence of life. So, it has been preached an environmental reality , that of the so-called climatic crisis, mostly for the reason that it does exist the climatic response weakness to the constant anthropogenic forcings and pressure ,which with a simple clarifying approach of the last ,it is correlated to the above mentioned human environmental mismanagement ,mostly in the confines of humans’ emissive activations and their impact on the environment. Directing to environmental recession attempts, there have been established the policymaking endeavors for the carbo footprint constraint , reduction and if possible ,elimination to all the sectors of human , disturbing activity and especially to the energy sector ,either to a national kevel or individual level. The so-referred concept of footprint represents a numerical quantification of a portion of the Greenhouse Gases(GHGs) according to the Kyoto Protocol. In the confines of this framing, there have been shaped some implementable methods on the concept of the offsetting of carbon emissions with the initial logic: « if I pollute from an unavoidable emissive activity that I do ,I should avoid to pollute from an other activity that I intend to do» . According to such conceptual background, there have been developed some offsetting mechanisms of carbon emissions such as ETS( Emission Trading System), Total Energy Management, Established Energy Systems and Carbon Offsetting. The carbon offsetting environmental outlet is the study domain of the present project thesis. The goal of this thesis is the promotion of the studying method as an effective method for the domination of carbon neutrality of the overall emissive activities package portfolio through the implementation of the technique ,the practical angle of which is the endeavor to balance the carbon releasing quantity through ,initially, the computation of carbon footprint from specially conformed computational carbon footprint tools /calculators and afterwards the implementation of the offsetting process through the contributing funding of stakeholders for the enforcement of eco-friendly projects and those of the establishment of renewable energy sources ,capable to reduce the footprint importantly through the decarbonization pathway process that finally it dominates. Main study target of the thesis is the examination of carbon offsetting implementability in the borders of Greece.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές