Η συμβολή των υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη: Τυπολογίες των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας με βάση τα δασοτεχνικά έργα

Infrastructure contribution to the regional development: Typologies of regional units based on forest technical projects. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λούκα, Μαρία-Βερενίκη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 147
 7. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος
 8. Κεφαλογιάννης, Νεκτάριος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Περιφερειακή Ανάπτυξη | Δασοτεχνικά έργα | Συγχρηματοδοτούμενα έργα | Forest Technical Projects
 10. 19
 11. 75
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής των υποδομών του ορεινού χώρου και ειδικότερα των δασοτεχνικών έργων στην ανάπτυξη του, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη χάραξη πολιτικής για την ορθολογικότερη αξιοποίηση των φυσικών και χρηματοδοτικών πόρων. Η έρευνα επικεντρώνεται στα δασοτεχνικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και εκτελέστηκαν ή πρόκειται να εκτελεστούν από τις Δασικές Υπηρεσίες και Δήμους της χώρας κατά τις Προγραμματικές Περιόδους 2007-2013 και 2014-2020 αντίστοιχα. Αναλύονται στοιχεία που αφορούν έργα αναδασώσεων, αντιπυρικής προστασίας, ορεινής υδρονομίας και δασικής οδοποιίας, που κατασκευάζονται μέσα στο δασικό χώρο και αποσκοπούν στην προστασία των παρακείμενων περιοχών από πυρκαγιές, πλημμύρες και εν γένει επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ή συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη του πληθυσμού μέσω της υποβοήθησης της προσβασιμότητας, της αισθητικής αναβάθμισης του τοπίου, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, κ.τ.λ. Τέλος, γίνονται συγκρίσεις των περιφερειακών ενοτήτων και των ομάδων – συστάδων περιφερειακών ενοτήτων μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων. Ο προσδιορισμός ομάδων-συστάδων περιφερειακών ενοτήτων θα συμβάλει στη δημιουργία σαφέστερης αντίληψης των προβλημάτων του ορεινού χώρου και στην εκτίμηση των δυνατοτήτων ορθολογικότερης ανάπτυξής της, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επιλογής εναλλακτικών λύσεων, ανάλογα με τους γενικότερους οικονομικούς ή κοινωνικούς προσδιορισμένους στόχους. Τα στοιχεία αντλούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν τις εντάξεις έργων - χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί για την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων σε διάστημα δύο προγραμματικών περιόδων (2007-2013 και 2014-2020) σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Τα δεδομένα επεξεργάζονται με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής και πολυμεταβλητής ανάλυσης και ειδικότερα της ανάλυσης κατά συστάδες (cluster analysis) των εκτελεσθέντων και προς εκτέλεση δασοτεχνικών έργων (και ειδικότερα έργων που αφορούν αναδασώσεις, αντιπυρικής προστασίας, ορεινά υδρονομικά και έργα δασικής οδοποιίας) και της δαπάνης εκτέλεσής τους. Η τυπολογία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρη, στα πλαίσια της προσπάθειας για ορθολογικότερη κινητοποίηση και προγραμματισμένη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε ομάδας-συστάδας περιφερειακών ενοτήτων.
  • The purpose of this article is to investigate the contribution of mountainous infrastructure and in particular forest technical projects in its development, adaptation to climate change and policy making, to achieve more rational use of natural and financial resources. The research focuses on forestry projects funded by the Rural Development Program of Greece and were executed or will be executed by the Forest Services and Municipalities of the country during the Programming Periods 2007-2013 and 2014-2020 respectively. Data related to reforestation, fire protection, mountain hydrology and forest road projects constructed in the forest area are being analyzed, followed by a description of their role in protecting the adjacent areas from fires, floods and in general effects of climate change, or contribute to local development through assisting accessibility, upgrading the landscape aesthetically, creating jobs, etc. Finally, comparisons are made between the regional units and the groups - clusters of regional units between the two program periods. The identification of clusters of regional units will contribute to the creation of a clearer understanding of the problems of the mountainous area and to the evaluation of the possibilities for a more rational development, creating the conditions for the choice of alternatives, depending on the general economic or social objectives. The data are taken from the Rural Development Program and relate to the funding that has been given or projected to be given for the execution of forest technical projects over two programming periods (2007-2013 and 2014-2020) at the level of regional unit. The data are processed by methods of descriptive statistics and multivariate analysis and in particular the cluster analysis of the executed and to be executed forestry projects (especially projects related to reforestation, fire protection, mountain hydrological and forestry projects). This typology is considered to be particularly relevant, in the context of the effort for more rational mobilization and planned utilization of financial resources, based on the comparative advantages of each group-cluster of regional units.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.