Αξιολόγηση των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 ως προς τις Πολιτικές και τα Μέτρα που αφορούν τη Γεωργία – Προτάσεις για την Ελλάδα

Review of National Air Pollution Control Programmes under EU Directive 2016/2284 regarding Policies and Measures for agriculture– Suggestions for Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 196
 7. ΔΡΙΜΥΛΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ
 8. ΔΡΙΜΥΛΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΠΛΟΥΤΣΟΣ
 9. εκπομπές αμμωνίας, γεωργία, Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284
 10. 2
 11. 52
 12. 118
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Ο γεωργικός τομέας ήταν υπεύθυνος για το 94% των εκπομπών αμμωνίας στην ΕΕ-28 το 2019. Οι εκπομπές αυτές μειώνονται με βραδύτερο ρυθμό συγκριτικά με άλλους αέριους ρύπους και προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω της συμμετοχής της αμμωνίας στον σχηματισμό λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2.5) και βλάβες στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα μέσω της αυξημένης εναπόθεσης αζώτου. H Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 θεσπίζει νέες δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών αμμωνίας για τα κράτη μέλη (κ-μ) της ΕΕ και την υποχρέωση υιοθέτησης Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) στα οποία θα περιγράφονται οι Πολιτικές και τα Μέτρα (Π&Μ) που θα εφαρμοσθούν για την επίτευξή τους. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην αξιολόγηση των Π&Μ των ΕΠΕΑΡ που αφορούν τον γεωργικό τομέα. Προτείνονται επίσης παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος στην Ελλάδα. Από τις επιλογές πολιτικής που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, μέρος 2 της Οδηγίας τις τα μέτρα που στοχεύουν στον έλεγχο των εκπομπών από τη χρήση λιπασμάτων και την αποθήκευση της κοπριάς συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις. Περιορισμένος αριθμός κ-μ επέλεξε μια πολύπλευρη προσέγγιση που καλύπτει όλο το φάσμα των γεωργικών δραστηριοτήτων, ενώ η πλειονότητά έχει καταρτίσει ή σχεδιάζει να καταρτίσει Εθνικό Κώδικα για την Αμμωνία. Τα μέτρα αυτά αν και αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου, σε αρκετές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την επίτευξη των απαιτούμενων μειώσεων. Κατά συνέπεια απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες προσπάθειες την επόμενη δεκαετία. Η Ελλάδα προβλέπει εκπλήρωση των εθνικών δεσμεύσεων, ωστόσο το εκτιμώμενο περιθώριο συμμόρφωσης είναι σχετικά μικρό. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται προτάσεις πολιτικής στη βάση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση του αζώτου που παρουσιάζει συνέργειες με άλλους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους για τη γεωργία. Για το μέλλον, οι τρέχουσες κατακερματισμένες πολιτικές θα πρέπει να ενταχθούν σε μια ευρύτερη θεώρηση του συνολικού επισιτιστικού συστήματος και να ενσωματώσουν στόχους όπως η μείωση της σπατάλης τροφίμων και η προώθηση διατροφικών προτύπων με χαμηλότερο αποτύπωμα αζώτου.
  • In 2019, agriculture accounted for 94% of ammonia (NH3) emissions in the EU-28. These emissions, which are declining at a slower pace compared to other air pollutants, have adverse impacts on human health, because of the involvement of ammonia in the formation of secondary fine particulate matter and damage terrestrial and aquatic ecosystems through excessive nitrogen deposition. Directive (EU) 2016/2284 sets out new ammonia emission reduction commitments for EU Member States (MS) and the obligation to adopt National Air Pollution Control Programs (NAPCPs) which will outline the Policies and Measures (PaMs) required to achieve them. This thesis focuses on the evaluation of NAPCPs’ PaMs addressing the agricultural sector. Interventions are also suggested to deal with this issue in Greece. Of the policy options listed in Annex III, Part 2 of the Directive, measures aimed at controlling emissions from fertilizers and the storage of manure are the most frequently targeted. A limited number of MS opted for a multifaceted approach covering the whole range of agricultural activities. The majority has also established a National Code for Ammonia or is planning to do so. Whilst these measures represent an important step forward, in several cases they are insufficient to achieve the required reductions. Substantial additional efforts are therefore required over the next decade. Projections for Greece indicate the fulfillment of national commitments; however, the estimated margin of compliance is relatively small. In this context, policy suggestions are formulated on the basis of an integrated nitrogen management approach that deploys synergies with other environmental and climate goals related to agriculture. For the future, current fragmented policies need to be integrated into a broader perspective of the whole food system and incorporate objectives such as reducing food waste and promoting dietary patterns with a lower nitrogen footprint.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές