Διαχείριση Μεταναστευτικών Προσφυγικών Ροών και Αστική Ανθεκτικότητα

Migrant Refugee flows management and urban resilience (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΟΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 176
 7. ΓΑΡΗ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 8. ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Μετανάστευση | Migration | αστική ανθεκτικότητα | urban resilience | πρόσφυγας | refugee | μεταναστευτική πολιτική | migration policy | αστικός στρατηγικός σχεδιασμός, | urban strategic planning | ένταξη | integration
 10. 62
 11. 60
 12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, χάρτες, διαγραμμάτα
  • Η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στις σύγχρονες πόλεις του 21ου αιώνα και η ομαλή ένταξη των μεταναστευτικών προσφυγικών πληθυσμών στον αστικό, χωροταξικό, πολεοδομικό, οικονομικό και κοινωνικό ιστό τους, αποτελεί ίσως, μια από τις κορυφαίες ανθρωπογενείς προκλήσεις που καλούνται αυτές να αντιμετωπίσουν σήμερα. Στη παρούσα εργασία, γίνεται μια προσπάθεια συσχετισμού της διαχείρισης αυτής από τις πόλεις σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Αυτοδιοικητικό επίπεδο και της βελτίωσης της αστικής τους ανθεκτικότητας, μέσα από τη δυνατότητα τους να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και υλοποιήσουν στρατηγικές και πολιτικές ένταξης των πληθυσμών αυτών, κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να διατηρήσουν στο παρόν και στο μέλλον τους, την κοινωνική συνοχή, δομή, λειτουργίες και ταυτότητα τους, ίδια αν όχι και πιο βελτιωμένα. Την τελευταία 20ετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πόλος έλξης τεράστιων μεταναστευτικών ροών, με αποκορύφωμα το έτος 2015 - ημερομηνία σταθμό για τη μετανάστευση - καθώς οι πολιτικές εξελίξεις στις χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής, ωθούν εκατομμύρια ανθρώπων να αναζητήσουν καταφύγιο, προστασία και ένα καλύτερο αύριο επί Ευρωπαϊκού εδάφους. Κατόπιν τούτου, η Ένωση κλήθηκε άμεσα να στηρίξει και ενισχύσει τα Κράτη μέλη της και ειδικά τις Χώρες πρώτης υποδοχής, ώστε να καταστούν πιο ανθεκτικές και ικανές να διαχειριστούν το ζήτημα. Η Ελλάδα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, λόγω της θέσης της ως χώρα πρώτης εισόδου, έρχεται έντονα αντιμέτωπη με το πρόβλημα, βρισκόμενη μάλιστα σε πολύ δυσχερή θέση, καθώς καλείται να διαχειριστεί και ενσωματώσει στις κοινωνίες των πόλεων της, χιλιάδες προσφύγων, οι οποίοι εγκλωβίζονται ανά την επικράτεια της, εξαιτίας δεσμευτικών για αυτήν κανονιστικών και νομοθετικών Ευρωπαϊκών διατάξεων. Μέσω της βιβλιογραφικής μελέτης, διερευνώνται, τόσο οι έννοιες, ορισμοί, αρχές και ορθές πρακτικές αστικής ανθεκτικότητας και τα πλαίσια εφαρμογής της σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα, όσο και οι Ευρωπαϊκές και Ελληνικές μεταναστευτικές πολιτικές, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί, οι δράσεις και τα νομοθετικά και θεσμικά πλαίσια ασύλου, ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφυγικών πληθυσμών, που εφαρμόζονται από το 2015 έως σήμερα. Εστιάζοντας δε, στη πόλη της Αθήνας ως μελέτη περίπτωσης, καθώς ως πρωτεύουσα της χώρας διαχρονικά αποτελεί τόπο υποδοχής μεγάλου αριθμού μεταναστών, διερευνείται επίσης κατά πόσο οι προσπάθειες και οι σχεδιασμοί της, ανταποκρίνονται τελικά στο στόχο της για βελτίωση της ανθεκτικότητας της, ως προς την ενσωμάτωση των μεταναστευτικών ροών. Μέσα λοιπόν από τη παρακολούθηση και ανάλυση της εξέλιξης του δικού της πολιτικού και στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης του ζητήματος τα τελευταία χρόνια και την εν δυνάμει οικοδόμηση της αστικής της ανθεκτικότητας δια μέσου της υλοποίησης του σχεδιασμού αυτού, αποδεικνύεται ότι με σωστό προγραμματισμό, συντεταγμένα και οργανωμένα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, τόσο η Αθήνα, όσο και κάθε άλλη πόλη, παρά τις αντιξοότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν, θέτοντας στόχους και έχοντας όραμα, βούληση και θέληση, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των πολιτών τους (γηγενών και νεοεισαχθέντων), μπορούν και δύνανται να τα καταφέρουν θέτοντας μάλιστα και τις βάσεις για αντιμετώπιση αντίστοιχων μεταναστευτικών κρίσεων στο μέλλον. Τέλος, βάση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της εργασίας, διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική χρήση σε παρόμοιας μορφής έρευνα
  • Managing the immigration issue in modern 21st century cities and the smooth integration of migrant refugee populations into their urban, spatial, urban planning, economic and social fabric is perhaps one of the top anthropogenic challenges they face today. In this thesis, an attempt is made to relate this management by cities at European, National and Local Government level and to improve their urban resilience, through their ability to design, develop and implement strategies and policies for the integration of these populations, in a way which allows them to maintain in the present and in the future, their social cohesion, structure, functions and identity the same, if not more improved. Over the last 20 years, the European Union has become a pole of attraction for huge migratory flows, culminating in the year 2015 - a milestone date for migration - as political developments in countries, especially in the Middle East, push millions to seek refuge, protection and a better tomorrow on European territory. Whereupon, the Union was immediately called upon to support and strengthen its Member States, especially the countries of first reception, in order to make them more resilient and capable of managing the issue. Greece, in the midst of an economic crisis, due to its position as a country of first entry, is strongly confronted with the problem, being in a very difficult position, as it is called to manage and integrate in the societies of its cities, thousands of refugees, who are trapped throughout its territory due to binding regulatory and legislative European provisions. Through the bibliographic study, both the concepts, definitions, principles and good practices of urban resilience and its application context in relation to the immigration issue, as well as European and Greek immigration policies, strategic plans, actions and legislatory and institutional frameworks for asylum, integration and inclusion of refugee populations, which have been implemented since 2015 are explored. Focusing on the city of Athens as a case study, as the capital of the country has always been a place of reception for a large number of immigrants, , it also explored whether its efforts and plans are ultimately respond to its goal of improving its resilience to integrate migratory flows. So through monitoring and analysis of the evolution of its own political and strategic management planning of the issue in recent years and the potential building of its urban resilience through the implementation of this planning, it turns out that with proper planning, coordinated and organized, in cooperation with co-competent bodies, Athens or any other city in the world, despite the adversities they have to face, setting goals and having vision, volition and will, with respect for the rights of all their citizens (natives and newcomers), can succeed, even laying the foundations for dealing with similar immigration crises in the future. Finally, proposals for future use in similar research are formulated, based on the results and conclusions of the study.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.