Χρηματοδοτικά εργαλεία για την εκπόνηση δράσεων κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα

Financial instruments for the elaboration of circular economy related actions in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καραβασιλειάδου, Αγάπη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. Σέμπος, Ιωάννης
 8. Μπλούτσος, Αριστείδης | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Κυκλική οικονομία | βιώσιμη ανάπτυξη | χρηματοδοτικά εργαλεία | καλές πρακτικές
 10. 22
 11. 34
 12. Περιέχει πίνακες και εικόνες.
  • Το αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η «έξυπνη», η οικολογική και επομένως η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως μέσω της κυκλικής οικονομίας. Η Ατζέντα 2030 αποσκοπεί σε έναν κόσμο δικαιότερο, ειρηνικότερο αλλά και σε έναν υγιέστερο πλανήτη, όπου με αναφορά τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι δράσεις για την κυκλική οικονομία θα πρέπει να προσαρμοστούν στο σύνολο τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Μάρτιο του 2020, ενέκρινε το νέο σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία με βάση την Ευρωπαική Πράσινη Συμφωνία. Η Ελλάδα, τον Ιούνιο του 2022, ενέκρινε το Εθνικό Σχεδίο Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο είναι εναρμονισμένο στους στόχους και στις δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης της ΕΕ, και ταυτόχρονα έχει επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στη χώρα μας. Για την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων απαιτούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι, οι οποίοι δύναται να προέρχονται από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η καταγραφή των χρηματοδοτικών εργαλείων που αξιοποιούν δημόσιους πόρους της ΕΕ όπως ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ) και λοιπούς πόρους (π.χ. ιδιωτικά κεφάλαια). Στόχος είναι η συνέργεια όλων των φορέων χρηματοδότησης με τα εμπλεκόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό) για την επίτευξη των ανωτέρω κύριων στόχων.
  • The subject of this work is the «smart», ecological and therefore sustainable development in Greece, in Europe but also worldwide through the circular economy. The 2030 Agenda aims for a fairer, more peaceful world and a healthier planet, where based on the 17 Sustainable Development Goals of the UN, actions for the circular economy should be adapted as a whole. The European Commission, in March 2020, approved the new plan for the Circular Economy based on the European Green Deal. Greece, in June 2022, approved the National Action Plan – Circular Economy Roadmap, which is harmonized with the objectives and commitments of the EU action plan, and at the same time has been updated taking into account all the new legislative developments in our country. The necessary actions to implement require significant financial resources which may come from different financial instruments. The purpose of the dissertation is to record the financial instruments that utilize EU public resources such as the Partnership Agreement for the Development Framework, the European Recovery Fund, National Resources (NDP) and other resources (e.g. private funds). The aim is the synergy of all funding bodies with stakeholders at all levels of government (central, regional and local) to achieve the above main targets.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.