Ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση των απωλειών τροφίμων στην αγροτική παραγωγή. Αιτίες και προοπτικές βελτίωσης.

Qualitative and quantitative investigation of food losses in agricultural production. Causes and prospects for improvement. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ρήγα, Αγλαΐα - Ειρήνη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Χρόνη, Χριστίνα
 8. Κοντογιάννη, Σταματία | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Απώλειες και απόβλητα τροφίμων | Food losses and waste | Πρωτογενής παραγωγή | Primary production | Ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση | Qualitative and Quantitative investigation
 10. 1
 11. 59
 12. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Φωτογραφία, Ερωτηματολόγιο έρευνας
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής», του Ε.Α.Π., στοχεύει στη ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση των απωλειών και των αποβλήτων τροφίμων της πρωτογενούς παραγωγής στο νησί της Σάμου (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου). Ενώ η έλλειψη τροφίμων αποτελεί μεγάλη ανησυχία σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο, παραμένει αδιαμφισβήτητη η ανάγκη για τη μείωση των απωλειών και των αποβλήτων τροφίμων και εντοπίζονται κενά όσον αφορά στην ποιοτική αλλά κυρίως στην ποσοτική αποτύπωση αυτών στην πρωτογενή παραγωγή, λόγω μεταξύ άλλων της ετερογένειας των παραγόμενων προϊόντων και της ποικιλίας των αποβλήτων που προκύπτουν. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των απωλειών και αποβλήτων τροφίμων στο αρχικό στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε αντιπροσωπευτικό ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή στο νησί της Σάμου. Διερευνήθηκε και αποτυπώθηκε ποσοτικά, η συνολική παραγωγή των κύριων αγροτικών προϊόντων της περιοχής, τα στάδια από την παραγωγή αυτών (των προϊόντων) στα οποία σημειώνονται οι περισσότερες απώλειες και απόβλητα, η στάση και η συμπεριφορά των συμμετεχόντων παραγωγών στη διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων και τα αίτια που δημιουργούν τις απώλειες ανά καλλιέργεια. Επίσης, έγινε προσπάθεια αποτύπωσης ποσοτικών δεδομένων όσον αφορά στα προϊόντα εκείνα της πρωτογενούς παραγωγής που ενώ είναι κατάλληλα και ασφαλή για κατανάλωση, παραμένουν χωρίς να συγκομισθούν στο αγρόκτημα είτε καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, κάδους αποβλήτων, εγκαταστάσεις κομποστοποίησης είτε χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές. Βάσει των αποτελεσμάτων της εργασίας, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν αποτελεσματικές αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες ενέργειες για τη μείωση των απωλειών και των αποβλήτων των τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή. Η μείωση τους αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση τόσο της επισιτιστικής ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας, όσο και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
  • The present thesis of the Postgraduate Program “Environmental Planning - Adaptation to Climate Change”, of H.O.U, aims at the qualitative and quantitative investigation of food losses and waste generation in the stage of primary production on the island of Samos - Region of North Aegean. While food shortages constitutes a major concern in many parts of the world, remains the undeniable need to reduce food losses and waste. Τhere are located gaps in the relevant qualitative and quantitative data in primary production, due to the heterogeneity of the agricultural products and their waste. For this purpose, the current situation of food losses and waste in the initial stage of the food supply chain (i.e. primary production) was studied and a survey was conducted through the utilization of a questionnaire, on a representative percentage of the population involved in primary production. Within the scope of this study, the following parameter were investigated: The total production of the main agricultural products of the region, the stages of cultivation where the highest amounts of losses and waste are noted, the attitude and behavior of the participants (i.e. producers) in the management of agricultural waste, and the drivers for food losses and waste per crop. Moreover, an attempt to collect quantitative data regarding agricultural products (such as “ugly fruits”) which are suitable and safe for consumption yet cannot be sold due to marketing criteria or value - determing parameters. According to the results of this study, it deems crucial to take effective but scientifically supported actions to reduce food losses and waste in primary production. Reducing them is a unique opportunity to enhance both food security and socio-economic stability, as well as environmental sustainability.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.