Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών για την αστική ανθεκτικότητα στον περιφερειακό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας

 1. MSc thesis
 2. Θανασούλα, Κωνσταντίνα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 14 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-14]
 5. Ελληνικά
 6. 149
 7. Τασοπούλου, Αναστασία
 8. Τασοπούλου, Αναστασία | Μερέση, Αικατερίνη
 9. Αστική Ανθεκτικότητα, Ευρωπαϊκή Πολιτική, Κλιματική Αλλαγή
 10. 8
 11. 40
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η ενσωμάτωση της έννοιας της αστικής ανθεκτικότητας και των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών στον περιφερειακό επιχειρησιακό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ). Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε έρευνα πάνω στον Στρατηγικό Στόχο 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και ειδικότερα στους Θεματικούς Στόχους 4, 5, και 6 του ΕΣΠΑ 2014-2020. Με βάση τα πορίσματα της πρωτογενούς έρευνας, ο θεματικός στόχος 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσό προϋπολογισμού. Στις βασικές διαπιστώσεις για την ΠΔΕ περιλαμβάνονται τα εξής: α) οι περισσότερες δράσεις αφορούν κυρίως στην οικοδόμηση της αστικής ανθεκτικότητας μέσω πολιτικών και μέτρων μετριασμού των επιβλαβών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, β) δε δίνεται μεγάλη έμφαση στην οικοδόμηση αστικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της πρόληψης και προσαρμογής στο πραγματικό ή αναμενόμενο μελλοντικό κλίμα, γ) οι δράσεις και πολιτικές του ΠΕΠ 2014-2020 της ΠΔΕ για την αστική ανθεκτικότητα έρχονται σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή «IPCC».
  • The purpose of this study is to examine the integration of the concept of urban resilience and specifically the integration of European policies and strategies in the regional business planning of Western Greece. Specifically, research was carried out on Strategic Objective 2 "Protection of the Environment - Transition to an environment-friendly economy" and particularly on Thematic Objectives 4, 5, and 6 of the NSRF 2014-2020 at the Western Greece.The thematic objective 6 "Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency" raised the highest amount of budget. The main findings of the research at the Region of Western Greece include the following: a) most actions mainly concern the development of urban resilience through policies and measures to mitigate the harmful effects of climate change, b) there is not much emphasis on development urban resilience in the context of prevention and adaptation to the actual or expected future climate, c) the actions and policies of the NSRF 2014-2020 at the Region of Western Greece for urban resilience are in accordance with the guidelines of the Intergovernmental Panel on Climate Change "IPCC" .
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές