Εξυπνες Πόλεις & Εξυπνες Γειτονιές. Περίπτωση Εφαρμογής: Η Πόλη της Κατερίνης

 1. MSc thesis
 2. Τζιτζιλή, Αμαλία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 148
 7. Μανίκα, Στέλλα
 8. Μανίκα, Στέλλα | Γιάνναρου, Σοφία
 9. Εξυπνες Πόλεις και Smart Cities | Εξυπνες Γειτονιές και Smart Neighbourhoods | Ανάπλαση Πόλεων και Urban Regeneration | Βιώσιμη Ανάπτυξη και Sustainable Development | Αστικός Σχεδιασμός και Urban Planning
 10. 2
 11. 38
 12. 156
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα
  • Η μεταπτυχιακή αυτή διατριβή, με θέμα «Έξυπνες Πόλεις & Έξυπνες Γειτονιές – Περίπτωση εφαρμογής: η πόλη της Κατερίνης», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων», της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η παγκόσμια, αυξανόμενη πληθυσμιακή ανάπτυξη, ώθησε σε διαφορετική αντιμετώπιση στο σχεδιασμό των πόλεων. Αυτό, οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου αστικού σχεδιασμού και στρατηγικής ανάπτυξης μιας πόλης σε «έξυπνη», υπό τη συνεργασία πολιτών και φορέων της πόλης. Έτσι, ενσωματώνονται καινοτόμες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα λειτουργιών και υπηρεσιών της πόλης. Αντικείμενο παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική και εμπειρική χαρτογράφηση του μοντέλου ανάπτυξης «έξυπνων πόλεων» και του ρόλου που διαδραματίζει η εφαρμογή του στους διάφορους τομείς μιας πόλης, με περιπτωσιολογική μελέτη την πόλη της Κατερίνης. Αρχικά, αποτυπώνονται, αφενός τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη, αλλά και ο τρόπος σχεδιασμού έργων «έξυπνων πόλεων» και αφετέρου οι στρατηγικές ανάπτυξης και εφαρμογής τους, για ένα βιωσιμότερο αστικό περιβάλλον. Επιπλέον, παρουσιάζονται επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής «έξυπνων πόλεων» και «έξυπνων γειτονιών», ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το περιβάλλον της Κατερίνης, τα χαρακτηριστικά της, οι υποδομές και πρωτοβουλίες ανάπτυξης, που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα. Στο τρίτο μέρος, ακολουθεί εκτενής έρευνα πεδίου, μέσω συλλογής 349 ερωτηματολογίων, όπου και εξετάζεται η περίπτωση εφαρμογής του μοντέλου «έξυπνων πόλεων» στην πόλη της Κατερίνης. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η ακολουθούμενη μεθοδολογική προσέγγιση, βασιζόμενη σε κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο, παρουσιάζονται τα συλλεχθέντα αποτελέσματα και γίνεται η ποσοστιαία στατιστική επεξεργασία και ανάλυση αυτών. Στη συνέχεια, προτείνονται νέες «έξυπνες» παρεμβάσεις, για μετατροπή της Κατερίνης σε «έξυπνη πόλη», που τυγχάνουν της μεγαλύτερης αποδοχής από τους κατοίκους της. Η εργασία ολοκληρώνεται με βασικά συμπεράσματα ως προς το ρόλο και την εφαρμογή στρατηγικής ανάπτυξης «έξυπνης πόλης», τους περιορισμούς που δυσκόλεψαν την εκπόνησή της, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
  • This master's thesis, on the subject of “Smart Cities & Smart Neighbourhoods – Application case: Katerini City”, was carried out within the framework of the Master's Program “Environmental Design of Cities and Buildings” of the Faculty of Applied Arts, of the Hellenic Open University. Global, increasing population growth has created the need for a different approach to city design. In this direction, a framework of urban design and strategic development of a “smart city” was created, under the cooperation of its citizens and local authorities. Thus, innovative information and communication technologies are integrated, in order to enhance the efficiency of the city's operations and services. The object of this paper is the theoretical and empirical mapping of the “smart cities” development model and the role played by its application in the various sectors of a city, and in particular, in this specific study, in the city of Katerini. Initially, on the one hand, the characteristics, benefits and the way of design “smart cities” projects are described, and on the other hand, their development and implementation strategies, for a more sustainable urban environment. In addition, successful examples of “smart cities” and “smart neighbourhoods” around the world are presented. Then, the environment of Katerini, its characteristics, infrastructures and development initiatives, which have been implemented to date, are presented. In the third part, extensive field research follows, through the collection of 349 questionnaires, where the case of the application of the “smart cities” model, in the city of Katerini, is examined. Specifically, the methodological approach followed is described, based on a closed questionnaire, the collected results are presented and their statistical processing and analysis is carried out. Then, new "smart" interventions are proposed, to transform Katerini into a "smart city", which are most accepted by its residents. The paper concludes with key conclusions regarding the role and implementation of a "smart city" development strategy, the limitations that hindered its development, and suggestions for future research.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.