Αστικό περιβάλλον και "ευ-ζην": μελέτη συσχέτισης αστικού περιβάλλοντος και ψυχικής υγείας. Η περίπτωση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας.

Urban environment and "well-being": a study of the relationship between urban environment and mental health. The case of the coastal front of Patras. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΟΡΜΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 153
 7. ΧΑΝΔΑΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΣΕΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. αστικά παραλιακά μέτωπα | περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός | ψυχική υγεία | ανάπλαση παραλιακού μετώπου | περιβαλλοντική ψυχολογία
 10. 1
 11. 14
 12. 45
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η συνεχής αύξηση του αστικού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο και δεδομένου του ότι πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού διαμένει σε αστικά κέντρα, στρέφει το ενδιαφέρον των ερευνητών ψυχικής υγείας και των ψυχολόγων προς το αστικό περιβάλλον και την συσχέτιση της ψυχοπαθολογίας με την αστικοποίηση. Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, διαφαίνεται μια συσχέτιση του αστικού περιβάλλοντος με τα προβλήματα της ψυχικής υγείας των κατοίκων μιας πόλης. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, μέσω της διερεύνησης των σχέσεων ανάμεσα στο αστικό περιβάλλον και τη ψυχική υγεία των χρηστών, υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής ψυχολογίας. Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στη μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, η οποία βασίστηκε τόσο στα συμπεράσματα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, όσο και στα αποτελέσματα της έρευνας μέσω ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ανέδειξαν την κοινωνική διάσταση του αστικού χώρου, η οποία φαίνεται να επηρεάζει τις προτιμήσεις και την ικανοποίηση των χρηστών από τα αστικά και φυσικά περιβάλλοντα. Συμπερασματικά, εν μέσω μιας εποχής, στην οποία παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ψυχικών διαταραχών αλλά και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του φαινομένου της αστικοποίησης, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη για τη μελέτη των αλληλοσυσχετίσεων αστικού περιβάλλοντος και ψυχικής υγείας, καθώς επίσης και η ανάγκη για τον προσδιορισμό και τη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων του αστικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη δράση των κατοίκων μιας πόλης.
  • The continuous increase in the urban population worldwide, and given that more than 50% of the world's population resides in urban centers, is turning the interest of mental health researchers and psychologists towards the urban environment and the association of psychopathology with urbanization. Based on the bibliographic review, carried out in the context of this thesis, a correlation of the urban environment with the mental health problems of the inhabitants of a city can be seen. The purpose of this master's thesis is the regeneration of the coastal front of Patras, through the investigation of the relationships between the urban environment and the mental health of the users, in the light of environmental psychology. The present work focused on the study of the regeneration of the coastal front of Patras, which was based both on the conclusions from the literature review, and on the results of the research through a questionnaire. The results of the questionnaire highlighted the social dimension of urban space, which seems to influence user preferences and satisfaction with urban and natural environments. In conclusion, in the midst of an era in which there is a rapid increase in the incidence of mental disorders as well as the continued development of the phenomenon of urbanization, there is an urgent need to study the interrelationships between the urban environment and mental health, as well as the need for the identification and deeper understanding of the factors of the urban environment that influence the behavior and action of the inhabitants of a city.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές