Πρόταση ενός νέου δείκτη μεταβλητότητας της θερμοκρασίας

A proposal of a new index of temperature variability (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ραψομανίκης, Νικόλαος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 01 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-01]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. Ζέρβας, Ευθύμιος
 8. Ζέρβας, Ευθύμιος | Τσεσμελής, Δημήτριος
 9. Μεταβλητότητα Θερμοκρασίας | Δείκτης Μεταβλητότητας
 10. 2
 11. 1
 12. 20
 13. Περιέχει 111 σχήματα, 19 πίνακες
  • Είναι γεγονός ότι η μέση θερμοκρασία της Γης παρουσιάζει αυξητική τάση από το 1950 και μετά. Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί μεγαλύτερη αστάθεια στο κλίμα και τα ακραία φαινόμενα θερμοκρασίας γίνονται ολοένα και πιο συχνά. Στο πλαίσιο λοιπόν της κλιματικής αλλαγής, προκύπτει η ανάγκη για την μελέτη της μεταβλητότητας της θερμοκρασίας και για τον προσδιορισμό της. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται ένας νέος δείκτης ο οποίος ποσοτικοποιεί την μεταβλητότητα της θερμοκρασίας σε ετήσια, σε μηνιαία και σε εποχική βάση. Για τον υπολογισμό του δείκτη υπολογίζεται αρχικά η μέση ημερήσια θερμοκρασία (ΔΤ) μεταξύ διαφορετικών χρονικών διαστημάτων (διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ διαδοχικών ημερών, 3 ημερών, 5 ημερών κ.λπ.). Στην συνέχεια, υπολογίζεται το πλήθος των ημερών με διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ>2,5°C, ΔΤ>5°C και ΔΤ>10°C για κάθε χρονική περίοδο και επιλέγονται κατάλληλοι συντελεστές βαρύτητας. Ο τελικός δείκτης είναι το άθροισμα όλων των γινομένων των πληθών των διαφορών θερμοκρασίας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Για την εφαρμογή του δείκτη επιλέχθηκαν δεδομένα θερμοκρασίας για περισσότερα από 50 έτη από επτά σταθμούς στην Ελλάδα, οι οποίοι αντιστοιχούν σε περιοχές με διαφορετικά κλιματικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα του ετήσιου δείκτη δείχνουν σημαντική ετερογένεια μεταξύ των περιοχών, με αύξηση της μεταβλητότητας της θερμοκρασίας με τον χρόνο σε Φλώρινα, Τυμπάκι και Άραξο και μικρή μείωση σε Μίκρα και Μυτιλήνη. Από την άλλη πλευρά, δεν παρουσιάζονται σημαντικές μεταβολές σε Τατόι και Λάρισα. Τα αποτελέσματα του μηνιαίου δείκτη δείχνουν μέγιστη μεταβλητότητα τον χειμώνα και ελάχιστη το καλοκαίρι σχεδόν για όλους τους σταθμούς (με εξαίρεση το Τυμπάκι). Ακόμη, απ’ τον υπολογισμό του μηνιαίου δείκτη προκύπτει ότι η μεταβλητότητα αυξάνεται με τον χρόνο στους περισσότερους σταθμούς την περίοδο του Μαΐου, ενώ σε κανέναν σταθμό δεν παρατηρείται μείωση. Σε εποχική βάση, αύξηση της μεταβλητότητας παρατηρείται στην Φλώρινα και τις τέσσερις εποχές, ενώ την Άνοιξη η μεταβλητότητα μειώνεται μόνο στην Μυτιλήνη. Τέλος, αρνητική τάση της μεταβλητότητας παρατηρείται για τις περισσότερες περιοχές το καλοκαίρι.
  • It is a fact that the average temperature of the Earth has been increasing since 1950. Rising temperatures are causing more climate instability and extreme temperature events are becoming more common. In the context of climate change, there is a need to study temperature variability and to determine it. This paper presents a new index that quantifies temperature variability on an annual, monthly and seasonal basis. For the calculation of the index, the average daily temperature (ΔT) is measured first, between different time intervals (temperature difference between consecutive days, 3 days, 5 days, etc.). Then, the number of days for temperature difference ΔΤ>2,5°C, ΔΤ>5°C and ΔΤ>10°C for each time period is calculated and appropriate coefficients of gravity are selected. The final index is the sum of all the products of the sets of temperature differences with the corresponding coefficients of gravity. For the application of the index, more than 50-year temperature data from seven stations in Greece are used, which correspond to areas with different climatic characteristics. The results of the annual index show significant heterogeneity between the regions, with an increase in temperature variability over time in Florina, Tympaki and Araxos and a slight decrease in Mikra and Mytilene. On the other hand, there are no significant changes in Tatoi and Larissa. The results of the monthly index show maximum variability in winter and minimum in summer for almost all stations (with the exception of Tympaki). Furthermore, the calculation of the monthly index shows that the variability increases over time in most stations during the period of May, while there is no decrease in any station. On seasonal basis, an upward trend is observed in Florina for every season, while a decreasing trend is observed only in Mytilene during Spring. Finally, a negative trend is observed for most areas during Summer.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.