Ο ρόλος των "Πράσινων Σημείων" στην επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη αποβλήτων

The role of "Green Points" in the reuse and prevention of waste (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαγγελή, Ιωάννα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Χρόνη, Χριστίνα
 8. Αστικά Στερεά Απόβλητα | Κυκλική Οικονομία | Διαλογή στην Πηγή | Πράσινα Σημεία | Επαναχρησιμοποίηση | Πρόληψη
 9. 19
 10. 21
 11. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πράσινων σημείων αποτελεί μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων που προέκυψε μέσα από το νέο ΕΣΔΑ και τους επιμέρους ΠΕΣΔΑ αντίστοιχα, σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνήσει πώς τα Πράσινα Σημεία μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων και να ενισχύσουν έμμεσα ή άμεσα τη στάση και τη συμπεριφορά των πολιτών σχετικά με την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, μέσω ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων, καθώς και τη δυνατότητα αυτά να επηρεάσουν τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Επιπλέον, διερευνήθηκε η δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων από ανάλογα τεχνικά έργα που λειτουργούν σε περιφέρειες της Ελλάδας, και ιδιαίτερα από τα Κινητά Πράσινα Σημεία που λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής. Η διερεύνηση και η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω: α) Αναλυτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης (επιστημονική, τεχνική και «γκρίζα» βιβλιογραφία), β) Χρήσης ερωτηματολογίου (σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο στόχευε στη διερεύνηση της άποψης των καταναλωτών σχετικά με τη χρησιμότητα και λειτουργία των Πράσινων Σημείων.
  • Taking into consideration that the design and the operations of Green Points is a new approach of the management of municipal solid waste, which emerged through the National Waste Management Plan as well as the Regional Waste Management Plans respectively, the purpose of this thesis is to investigate the way Green Points can contribute to waste reduction, as well as to the attitude and behavior of citizens regarding prevention, reuse and recycling of municipal solid waste. The expected results include mapping of the current situation in Europe, with special focus on the case of Greece, through the investigation of quantitative and qualitative parameters. They also include suggestions about the way the Green Points may influence the attitude and behavior of consumers regarding waste prevention, reuse and recycling. In addition, an effort was made to collect data from similar technical projects operating in different regions of Greece, and especially from the Mobile Green Points operating in the region of Attica. The research was conducted through: a) Analytical literature review (scientific, technical and "grey" literature), b) Distribution of as questionnaire (in electronic form), which aimed to investigate the different views of consumers regarding the usefulness and operation of the Green Points.
 12. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές