«Οι σχολικές αυλές ως «πράσινοι» δημόσιοι χώροι: διερεύνηση των δυνατοτήτων ανασχεδιασμού τους με βιοκλιματικά κριτήρια. Μελέτη περίπτωσης: Σχολικά συγκροτήματα στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού»

«School yards as green public spaces. Research on redesigning potentials based on bioclimatic criteria. Case study: School complexes in the municipality of Papagou – Cholargos» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αλεξιάδη, Σύλβα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Κατσαβουνίδου, Γαρυφαλλιά
 8. Ρόδο, Άλκηστις | Ζέρβας, Ευθύμιο
 9. Αστικό μικροκλίμα | Σχολικές Αυλές | Αστική Ανθεκτικότητα | Βιοκλιματικός σχεδιασμός
 10. 19
 11. 61
 12. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση δυνατοτήτων ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου και πιο συγκεκριμένα των αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων, η μελέτη των βιοκλιματικών παραμέτρων στον σχεδιασμό, η έννοια του μικροκλίματος και πως αυτό επιδρά στον δημόσιο χώρο, από τι επηρεάζεται και διαμορφώνεται και τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η επίτευξη των όσο δυνατόν πιο ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης στους χώρους αυτούς. Αρχικά εξετάζονται το αστικό μικροκλίμα και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Στην συνέχεια, αναλύονται οι έννοιες του Αστικού Σχεδιασμού, της Βιωσιμότητας και της Ανθεκτικότητας και πως διαμορφώνονται οι συνθήκες στις σύγχρονες πόλεις βάσει αυτών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η πρόταση ανασχεδιασμού με βιοκλιματικά κριτήρια, δύο αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Χολαργού. Επεξηγούνται οι λόγοι επιλογής της περιοχής παρέμβασης και παρουσιάζεται αναλυτικά η σχεδιαστική πρόταση για την βιοκλιματική αναβάθμιση των χώρων.
  • The following dissertation has been carried out as part of the postgraduate program “Environmental Design of Cities and Buildings” of the Greek Open University. The subject of this research study is to examine the possibilities of redesigning the public space, and more specifically the courtyards of school complexes. Initially, the first part of the project examines the implementation of bioclimatic criteria in the design process, the concept of microclimate, its principles, how it affects the public space, and ways to achieve the most favorable living conditions of citizens, in public open spaces. Then follows an analysis of the concepts of Urban Planning, Sustainability, Resilience, and how the conditions are shaped in modern cities. The second part of the project includes a proposal for the redesign of the courtyards of two school complexes with bioclimatic criteria in the Municipality of Papagou-Cholargos. The reasons for the selection of the intervention sites are explained and the design proposal for the bioclimatic upgrade of the spaces is presented in detail.It aims an bioclimatic upgrade both for the schools and the wider region in which they are located.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές