ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

 1. MSc thesis
 2. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ-ΜΠΑΜΠΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. ΡΟΔΗ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ
 8. ΡΟΔΗ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ | ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ
 9. αστικά κενά | ανενεργά στρατόπεδα
 10. 1
 11. 58
 12. 23
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επανάχρηση και αξιοποίηση των αστικών κενών, τα οποία αποτελούν ανενεργές περιοχές σε μια πόλη και παρακωλύουν την ισόχρονη ανάπτυξη και τη χωρική συνέχεια της. Ως περίπτωση μελέτης επιλέγεται το πρώην στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υφίσταται εκτεταμένη εγκατάλειψη και παρουσιάζει εικόνα παρακμής. Αρχικά, εντοπίζονται, περιγράφονται και αναλύονται η έννοια του αστικού κενού, οι διαφορετικοί ορισμοί του και οι επιπτώσεις του στο δομημένο και αδόμητο περιβάλλον. Με στόχο την ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου, μελετώνται επιλεγμένες περιπτώσεις αστικών κενών, καθώς και στρατηγικές αξιοποίησης, ανάπλασης και επανάχρησης τους. Στη συνέχεια, εντοπίζονται, αναλύονται και αξιολογούνται διεθνείς περιπτώσεις ανάπλασης αντίστοιχων χώρων. Έπειτα, περιγράφονται τα ανενεργά στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη, λόγω, μεταξύ άλλων, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της έλλειψης χώρων πρασίνου. Παρατηρείται ότι τα περισσότερα από αυτά συγκεντρώνονται στο δυτικό τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση της. Βάσει αυτών και των μελετών ανάπλασης που έχουν ήδη διερευνηθεί, προτείνονται σχεδιαστικές παρεμβάσεις για τον επανασχεδιασμό του πρώην στρατοπέδου «Παύλος Μελάς». Τέλος, εξάγονται σχεδιαστικές κατευθύνσεις και εργαλεία, βάσει των οποίων, θα έπρεπε να αξιοποιούνται τα αστικά κενά.
  • This research focus on the reuse and the development of urban voids. They are underused areas of a city that restrain its development and spatial continuity. The regeneration of the ex military camp "Pavlos Melas" in Thessaloniki selected as a case study, due to the extensive abandonment and image of decay. We first examine the concept of urban void, its various definitions and we describe and analyze its impacts on the built and unbuilt environment. At the beginning, we identify the concept of terrain vague and we analyze urban policies and strategies for their regeneration and reuse. Then, we proceed with the identification, analysis and comparative evaluation of international cases of regeneration of ex military camps. We investigate Thessaloniki’s abandoned military camps and the environmental problems that the city faces due to, among others, the lack of green space. It is observed that most of the underused military camps are concentrated in the western part of the city, increasing its decay. Based on the above, design interventions for the redevelopment of "Pavlos Melas" are introduced. Therefore, design guidelines and tools are proposed for the reuse of urban voids.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές