Δυνατότητες Κάλυψης Ενεργειακών Αναγκών Αστικού Υποσυνόλου με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω Net Metering. Μελέτη περίπτωσης: Μικρασιατικός Συνοικισμός Νέο Μελί στα Μέγαρα Αττικής

Investigation of Possibilities of Meeting the Energy Needs of an Urban Subset with Renewable Energy Sources through Net-metering. Case Study: Asia Minor Settlement New Meli in Megara, Attica (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σακερλή, Μαρία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 153
 7. Μπλούτσος, Αριστείδης
 8. Μπλούτσος, Αριστείδης | Κολοτούρου, Κρυσταλλένια
 9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ενεργειακές ανάγκες | Ηλεκτρική ενέργεια | Αστικό υποσύνολο | Net metering | Φωτοβολταϊκά συστήματα | Μικρές ανεμογεννήτριες | Ενεργειακές κοινότητες
 10. 9
 11. 50
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, εικόνες.
  • Η συνεχής αύξηση των τιμών των συμβατικών πηγών ενέργειας και κατ’ επέκταση της ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την ένταση της κλιματικής αλλαγής, επιτείνουν την ανάγκη εξεύρεσης μιας λύσης για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αστικών υποσυνόλων, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, στην παρούσα εργασία, διερευνώνται οι δυνατότητες κάλυψης των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια αστικού υποσυνόλου, μέσω net metering, με εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων και υβριδικών συστημάτων με συνδυασμό φωτοβολταϊκών συστημάτων και μικρών ανεμογεννητριών, μέσα από την εξέταση πιθανών σεναρίων εφαρμογής σε διαφορετικά επίπεδα εντός του αστικού υποσυνόλου, με στόχο την εξεύρεση της πιο ενδεδειγμένης λύσης και μιας γενικευμένης μεθοδολογίας για εφαρμογή σε οποιοδήποτε αστικό υποσύνολο. Γι’ αυτόν τον σκοπό επιλέγεται, ως μελέτη περίπτωσης, ο μικρασιατικός συνοικισμός Νέο Μελί στα Μέγαρα Αττικής. Αρχικά, μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, πραγματοποιείται μια αναδρομή στην ιστορία της ενέργειας, παρουσιάζονται οι συμβατικές και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ συνάμα μελετάται το ιστορικό αλλά και το υφιστάμενο πλαίσιο της πολιτικής του net metering, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης. Μέσα από αυτή την ανάλυση, οδηγούμαστε στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την περιοχή μελέτης, τα οποία είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα και οι μικρές ανεμογεννήτριες. Η γενική μεθοδολογία εφαρμογής, περιλαμβάνει την εξέταση τεσσάρων σεναρίων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, μέσω net metering, σε επίπεδο κτηρίου, σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, σε επίπεδο πολλών οικοδομικών τετραγώνων και σε επίπεδο συνοικισμού, και τεσσάρων αντίστοιχων σεναρίων εγκατάστασης υβριδικών συστημάτων, με συνδυασμό φωτοβολταϊκών συστημάτων και μικρών ανεμογεννητριών, μέσω net metering. Από την εξέταση των παραπάνω σεναρίων, προκύπτει ότι η πιο ενδεδειγμένη λύση, και στις δύο περιπτώσεις, θεωρείται εκείνη της εφαρμογής σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, μέσω της σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων, ενώ μεταξύ των δύο περιπτώσεων, εκείνη του υβριδικού συστήματος παρουσιάζεται ως η βέλτιστη δυνατή επιλογή, καθώς απαιτεί μικρότερη επιφάνεια εγκατάστασης για το φωτοβολταϊκό σύστημα και προσδίδει το πλεονέκτημα της ενίσχυσης του συστήματος τις ώρες, κατά τις οποίες η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη, μέσω των μικρών ανεμογεννητριών. Επιπλέον, ένα γενικότερο συμπέρασμα, το οποίο διεξάγεται, είναι ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρουσιάζουν υψηλές αποδόσεις, και στις δύο περιπτώσεις, γι’ αυτό έχουν υπάρξει η επικρατέστερη επιλογή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εφαρμογή net metering, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν, από τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παραπάνω μελέτης, δύναται να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω διερεύνηση εφαρμογής άλλων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω ενεργειακού συμψηφισμού, ενώ οδηγούν στη δημιουργία μιας γενικευμένης μεθοδολογίας εφαρμογής συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω net metering, για οποιοδήποτε αστικό υποσύνολο.
  • The continual rise in the prices of conventional energy sources and consequently of electricity, in combination with the intensity of climate change, intensify the need to find a solution to meet the energy needs of urban subsets, with renewable energy sources, with the aim of eliminating energy poverty and protecting the environment. In this context, in the present dissertation, the possibilities of meeting the electricity needs of an urban subset, through net metering, are explored, by applying photovoltaic systems and hybrid systems with a combination of photovoltaic systems and small wind turbines, through the examination of possible application scenarios in different levels within the urban subset, with the aim of finding the most appropriate solution and a generalized methodology for application in any urban subset. For this purpose, the Asian Minor settlement Neo Meli in Megara, Attica, is selected as a case study. At first, through the bibliographic review, a recursion of the history of energy is made, the conventional and renewable energy sources are presented, while at the same time the historical but also the existing framework of the net metering policy is studied, both nationally and globally. Subsequently, an analysis of the special characteristics of the studied area is presented. Through this analysis, we are led to the selection of the appropriate renewable energy systems for the studied area, which are photovoltaic systems and small wind turbines. The general application methodology includes the examination of four scenarios for the installation of photovoltaic systems, through net metering, at building level, at the level of building blocks, at the level of many building blocks and at the level of settlement, and of four respective scenarios for the installation of hybrid systems, with a combination of photovoltaic systems and small wind turbines, through net metering. Through the examination of the above scenarios, it appears that the most appropriate solution, in both cases, is considered to be that of application at the building block level, through the establishment of energy communities, while between the two cases, that of the hybrid system is presented as the best possible option, as it requires less installation area for the photovoltaic system and gives the advantage of amplifying the system during the hours, when the solar radiation is limited or non-existent, through the small wind turbines. In addition, a more general conclusion, which is being made, is that photovoltaic systems are highly efficient, in both cases, which is why there has been the predominant choice of renewable energy systems for the application of net metering, both at global and national level. The conclusions that emerge from the comparative evaluation of the results of the above study, can be used to further investigate the application of other renewable energy systems through net metering, while leading to the creation of a generalized methodology for the application of renewable energy systems, through net metering, for any urban subset.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές