Η Νομική Προστασία των Υδατορεμάτων

 1. MSc thesis
 2. Βαρουξής, Χρήστος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 414
 7. Κολοτούρου, Κρυσταλλένια
 8. Νομοθεσία | Υδατορέματα | Προστασία | Οριοθέτηση | Πλημμύρες
 9. 6
 10. 14
 11. 2
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας λαμβάνει χώρα η απόπειρα καταγραφής της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τα υδατορέματα και οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στην διευθέτηση – αντιπλημμυρική προστασία, την οριοθέτηση, τον καθαρισμό, τη δόμηση πλησίον υδατορεμάτων, την αστυνόμευση καθώς και την δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα. Παρουσιάζονται επίσης η ενωσιακή νομοθεσία καθώς και η νομολογία που έχει αναπτυχθεί από το ανώτατο δικαστήριο, το Συμβουλίου της Επικρατείας. Μέσα από την οριοθέτηση των υδατορεμάτων υπογραμμίζεται η βασική αρχή για την περιβαλλοντική προστασία αυτών καθώς και του περιβάλλοντος χώρου τους. Ακολούθως παρουσιάζεται ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών για ζητήματα που αφορούν τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υδατορεμάτων, αλλά και ζητημάτων αναφορικά με τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές (αντιπλημμυρικά έργα, κλπ). Στη συνέχεια η εργασία παρουσιάζει μία μελέτη περίπτωσης των απαιτούμενων μελετών και των προτεινόμενων έργων για την οριοθέτηση του χειμαρρικού ρέματος Λόφις, από το Δήμο Αλίαρτου - Θεσπιέων. Είναι ένα υδατόρεμα που διατρέχει εκτός και εντός οικισμού περιοχές. Στο εκτός οικισμού τμήμα του οι αρνητικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις δεν είναι τόσο μεγάλες. Σε αντίθεση το τμήμα του ρέματος εντός οικισμού έχει υποστεί μεγάλου βαθμού επεμβάσεις (επιχωμάτωση, χτίσιμο σε μέρος της κοίτης του κ.α). Ο Δήμος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την οριοθέτησή του. Τα έργα οριοθέτησης αφορούν σε συνολικό μήκος 3Km. Η οριοθέτηση του αποσκοπεί διατηρήσει και να βελτιώσει την απρόσκοπτη υδραυλική λειτουργία του, καθώς και να παράσχει αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία τόσο στο ίδιο το ρέμα όσο και στην ευρύτερη περιοχή του. Παράλληλα, συντελεί στην κατάλληλη σύνδεση των ρεμάτων με τις ανθρωπογενείς λειτουργίες της υπό μελέτη περιοχής, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με την εκπόνηση ενός οδηγού διαχείρισης υδατορεμάτων καθώς και τη σύνταξη δύο ερωτηματολογίων προς τους πολίτες και τις Δημόσιες Υπηρεσίες τα οποία ευελπιστούμε να αποτελέσουν ένα εγχειρίδιο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
  • In the context of this paper, the attempt to record the current legislation takes place on water streams and the relevant provisions concerning the arrangement - anti-flood protection, demarcation, cleaning, building near watercourses, policing as well as the routing of projects and activities to immediately deal with the consequences of flooding phenomena. Union legislation as well as case law developed by the highest court, the Council of State, are also presented. Through the demarcation of watercourses, the basic principle for the environmental protection of them as well as their surroundings is underlined. Next, the role of the Municipalities and Regions is presented for issues related to the cleaning and policing of watercourses, but also issues regarding the maintenance of anti-flood works and the restoration of damage to infrastructure (anti-flood works, etc.). Then the paper presents a case study of the required studies and the proposed projects for the delimitation of the Lofis torrential stream, from the Municipality of Aliartou - Thespion. It is a water stream that runs outside and inside the settlement areas. In the non-settled part of it, the negative anthropogenic interventions are not so great. In contrast, the part of the stream within the settlement has undergone a large degree of intervention (filling, building on part of the river bed, etc.). The Municipality has started the process for its delimitation. The demarcation works concern a total length of 3Km. Its demarcation aims to maintain and improve its uninterrupted hydraulic operation, as well as to provide anti-flood and environmental protection both to the stream itself and to its wider area. At the same time, it contributes to the appropriate connection of the streams with the man-made functions of the area under study, in order to ensure the best conditions of safety and functionality. Finally, the work is completed with the preparation of a watercourse management guide as well as the drafting of two questionnaires for citizens and Public Services which we hope will be a manual for all involved bodies.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.