Ο ρόλος των φραγμάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κοινωνικοοικονομικές προσεγγίσεις.

 1. MSc thesis
 2. Λιαγκούας, Νικόλαος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 126
 7. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος
 8. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος | Ευελπίδου, Νίκη
 9. φράγματα | κλιματική αλλαγή | αποδοχή | αντιδράσεις | τοπική κοινωνία | dam | climate change | acceptance | conflicts | local community
 10. 1
 11. 17
 12. 216
 13. Περιέχει : εικόνες, σχήματα, πίνακες
  • Τα φράγματα αποτελούν υποδομές κρίσιμες για την αντιμετώπιση των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε νερό εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης, ενώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των πλημμυρών, στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και στην ισορροπία του ενεργειακού συστήματος. Παρόλα αυτά, ο ρόλος τους αμφισβητείται, κυρίως λόγω του έντονου αποτυπώματός τους στο περιβάλλον και των κοινωνικών ζητημάτων που προκύπτουν. Σε πολλά νέα έργα παρατηρούνται συχνά καθυστερήσεις ή/και ματαιώσεις αυτών λόγω σφοδρών κοινωνικών αντιδράσεων. Παράλληλα, ενώ το ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής συζητείται ευρέως, οι έρευνες για την κοινωνική στάση των πολιτών γύρω από την κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων δεν είναι αρκετές δεδομένου πως οι περισσότερες επικεντρώνονται στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των έργων. Η κοινωνική στάση, όμως, των πολιτών, η γνώμη τους για τα φράγματα, καθώς και για το ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στην οικονομική και κοινωνική ισορροπία της τοπικής κοινωνίας δύναται να αποτελέσει κρίσιμη πτυχή στη μεγιστοποίηση των οφελών τους. Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τις κοινωνικές στάσεις των πολιτών μιας περιοχής που επηρεάστηκε από την κατασκευή ενός φράγματος, όπως στην περίπτωσή μας η Π.Ε. Άρτας, και να διερευνήσει μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν ή θα έπρεπε να απασχολούν τους πολίτες αυτής όπως η ασφάλεια, η σύνδεση της οικονομίας της περιοχής με τη λειτουργία του φράγματος, ο βαθμός επικοινωνίας και ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση αυτού, τη χρήση του νερού, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αποδοχή των υδροηλεκτρικών έργων από την τοπική κοινωνία και να αναδείξει το ρόλο της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • Dams are important structures for managing increasing water needs due to climate change and global population growth, while they play an important role in flood regulation, clean energy production and balancing the energy system. Nevertheless, their role is disputed, due to their strong environmental footprint and their social impact. Many new projects are often delayed and/or canceled due to severe social backlash. At the same time, while the issue of social acceptance is widely discussed, the research on the social attitude of citizens around the construction and operation of dams is not enough since most of them focus on the environmental and social impacts of the projects. However, the social attitude of the citizens, their opinion about the dams, as well as the role they play in the economy of the area and, also, in the social balance of the local society can be a crucial aspect in maximizing their benefits. The aim of this research is to specify the social attitudes of the citizens of an area affected by the construction of a dam, as in our case the Regional Unit of Arta, and to explore a number of issues that concern or should concern its citizens such as security, the connection of the economy of the area with the operation of the dam, the water use, the protection against climate change, the residents’ role in the decision-making process, as well as the acceptance of hydroelectric projects by the local community.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.