Διατάξεις προθετικότητας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο: Μία αφηγηματική έρευνα των προκλήσεων και προσδοκιών των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Intentional dynamics of teaching the Greek language to linguistically and culturally diverse students: A narrative inquiry into High School teachers' challenges and aspirations (english)

 1. MSc thesis
 2. Ταξιάρχου, Παναγιώτα
 3. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM)
 4. 16 July 2022 [2022-07-16]
 5. Αγγλικά
 6. 66
 7. Κωστούλας, Αχιλλέας
 8. Κωστούλας, Αχιλλέας | Ρουμπής, Νίκος
 9. προκλήσεις | προσδοκίες | εκπαιδευτικοί | συμβατικές τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | αφηγήσεις | μοντέλο Intentional dynamics
 10. 1
 11. 6
 12. 115
 13. Περιέχει: 1 πίνακα και 3 σχήματα
  • Οι ελληνικές συμβατικές τάξεις εξελίσσονται σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές, ιδιαίτερα μετά την προσφυγική κρίση του 2015, δημιουργώντας προκλήσεις στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν γλώσσα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαφορετικότητας, αυτή η πρωτότυπη μελέτη στοχεύει να διερευνήσει τις προοπτικές έμπειρων φιλολόγων που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο στις συμβατικές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αφηγηματικός σχεδιασμός, που διευκολύνεται από συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου, χρησιμοποιήθηκε για να αναδείξει τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν έξι έμπειρες φιλόλογοι τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου, οι οποίες ξετύλιξαν τις ιστορίες τους. Οι προκλήσεις και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών τίθενται στο επίκεντρο, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Intentional dynamics των Stelma και Κωστούλα. Αυτό το θεωρητικό εργαλείο βοηθά στην ανάπτυξη μιας ολιστικής κατανόησης του τρόπου με τον οποίο το επαγγελματικό και κοινωνικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαμορφώνει τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματά της, και πώς -στη συνέχεια- η δράση των δασκάλων αναδιαμορφώνει δυναμικά αυτά τα πλαίσια. Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι το πλαίσιο των εκπαιδευτικών εμπεριέχει προκλήσεις. Τα γλωσσικά εμπόδια, ο χαμηλός αλφαβητισμός των μαθητών ή η έλλειψη σχολικής εμπειρίας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους, ο παθητικός ρόλος των μαθητών, η συνύπαρξη διαφορετικών μαθητών στην τάξη, οι απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος γλωσσικής εκπαίδευσης και η ύλη των γλωσσικών μαθημάτων είναι οι προκλήσεις που περιγράφονται πιο συχνά. Από την άλλη πλευρά, ανιχνεύονται ελάχιστα στοιχεία προσωπικών προκλήσεων, που σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική των εκπαιδευτικών. Αυτές οι επιρροές οδηγούν στη μεταδοτική -σε μεγάλο βαθμό- διδασκαλία και μάθηση, με τις εκπαιδευτικούς να εμπλέκονται σε κανονιστικές και αυτοματοποιημένες δραστηριότητες, οι οποίες τυπικά συνδέονται με τη σταθερότητα και την αντίσταση στην αλλαγή. Οι προσδοκίες τους, επομένως, σχετίζονται με ένα νέο, συμπεριληπτικό πρόγραμμα σπουδών και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που θα επιτρέψουν την αναδιαμόρφωση του περιοριστικού πλαισίου από πάνω προς τα κάτω.
  • Greek mainstream classrooms have become multilingual and multicultural, especially since the refugee crisis of 2015, posing challenges to language teachers. Within this context of diversity, this original study aims to explore the perspectives of experienced Greek language teachers, who teach students with diverse linguistic and cultural backgrounds in High school mainstream classes. Narrative design, facilitated by open-ended interviews, was employed in order to elicit teachers’ perspectives. Six experienced Greek language teachers of both Junior and Senior High school participated in the research, unfolding their stories. The teachers’ challenges and aspirations are brought into focus, using the Intentional Dynamics model, proposed by Stelma and Kostoulas. This theoretical lens helps to develop a holistic understanding of how teachers’ professional and social contexts shape their activity and outcomes, and how -in turn- teachers’ action dynamically reconfigures these contexts. The findings of the research suggest that teachers’ context is perceived as challenging. Language barriers, students’ low literacy or lack of schooling experience and socio-economic background, students’ passive role, the co-existence of diverse students in the classroom, the requirements of the school Curriculum and the language education syllabus are among the most frequently described challenges. On the other hand, little evidence of personal challenges, related to teachers’ professional practice, is detected. These influences lead to largely transmissive teaching and learning, with teachers being engaged in normative and contingent activity -which are typically associated to stability and resistance to change. Their aspirations, thus, are related to a new inclusive Curriculum and institutional reformation, that will allow new reconfigurations of the constraining context in a top-down way.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.