Γλωσσικές απόψεις και πρακτικές σχετικά με τη διγλωσσία σε αλβανικές οικογένειες μεταναστών: Μια μελέτη περίπτωσης στο νησί της Ύδρας.

Language views and practices towards bilingualism among Albanian immigrant families: A case study in the island of Hydra. (english)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδάκη, Άννα
 3. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM)
 4. 16 July 2022 [2022-07-16]
 5. Αγγλικά
 6. 124
 7. Γκαινταρτζή , Αναστασία
 8. Ακριώτου, Δέσποινα | Παλαιολόγου, Νεκταρία
 9. bilingualism | διγλωσσία | family language policy | γλωσσική οικογενειακή πολιτική | language portraits | γλωσσικά πορτρέτα | Albanian immigrants | Αλβανοί μετανάστες
 10. 3
 11. 15
 12. 87
 13. πίνακες, ζωγραφιές
  • Αυτή η διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να εξερευνήσει τις απόψεις και τις πρακτικές σε αλβανικές οικογένειες μεταναστών σχετικά με τη διγλωσσία μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με τις μητέρες και τα παιδιά τους. Παρουσιάζει επίσης την ανάλυση των γλωσσικών πορτρέτων των παιδιών και των μητέρων τους ως ένα εργαλείο προκειμένου να γίνει η διγλωσσία τους ορατή. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει πώς η διγλωσσία προβάλλεται, βιώνεται και ενσαρκώνεται από τους Αλβανούς μετανάστες γονείς και τα παιδιά τους στο ισχύον κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο της Ελλάδας. Η έρευνα διεξήχθη στην Ύδρα μέσω ενός σχεδιασμού μεικτών μεθόδων, αναλυτικών αφηγήσεων και 12 γλωσσικών πορτρέτων, όπως επίσης 14 ημιδομημένων συνεντεύξεων με τα παιδιά και τις μητέρες τους, με σκοπό να να εξερευνήσουμε τις στάσεις και αντιλήψεις των αλβανικών οικογενειών μεταναστών σχετικά με τη διγλωσσία γενικά και συγκεκριμένα με τη διγλωσσία των παιδιών τους, όπως επίσης τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη γλωσσική εκπαίδευση στο σχολείο και τη σχέση της με τη διγλωσσία. Αυτή η έρευνα εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά και οι γονείς αναπαριστούν και εκφράζουν τα γλωσσικά τους ρεπερτόρια, όπως επίσης και θέματα όπως η χρήση της γλώσσας, η δι/πολυγλωσσία και η εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας την ποιοτική ανάλυση των αφηγήσεων και των γλωσσικών πορτρέτων, τα πιο κοινά μοτίβα στις χρωματικές επιλογές και η θέση των γλωσσών στα πορτρέτα κατηγοριοποιήθηκαν και αργότερα αναλύθηκαν μέσω της σημειολογικής προσέγγισης. Αναφορικά με την γλωσσική εκπαίδευση στο σχολείο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διγλωσσία των παιδιών παραμένει ακόμη “αόρατη”. Οι μητέρες δείχνουν να ενισχύουν τη γενική εκπαίδευση των παιδιών τους, ενώ τα παιδιά τους, μέσα από τα γλωσσικά πορτρέτα και τις αφηγήσεις, φαίνεται να ονειρεύονται το μέλλον τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικές γλώσσες, χώρες και κουλτούρες.
  • This dissertation aims to explore the views and attitudes of Albanian immigrant families and their children about bilingualism through semi-structured interviews with mothers and children. It also presents the analysis of language portraits of the children and their mothers as a tool to make their bilingualism visible. More specifically, this study aims to investigate how bilingualism is viewed, experienced and enacted by immigrant Albanian parents and their children in the current socio-political context of Greece. The research was conducted in Hydra through a design of mixed methods, analyzed narratives and 12 language portraits, as well as 14 semi-structured interviews with children and their mothers, in order to explore the attitudes and perceptions of Albanian immigrant families regarding both bilingualism - in general and specifically with the bilingualism of their children, as well as the way in which they perceive language education in school and its relation to bilingualism. This research explored the ways in which the children and mothers parents represent and reflect on their language repertoires as well as on issues of language use, bi/multilingualism and education. Using qualitative analysis of the narratives and language portraits, the most common patterns in the participants' color choices and the placement of the languages in their portraits were classified, which were later analyzed through a semiotic approach. Regarding the perceived language education in school, the results show that bilingualism of the children remains still rather “invisible”. The mothers seem to enhance the general language education of their children, while their children, through language portraits and narratives, seem to dream of their future in a broader context that includes different languages, countries and cultures.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.