Συγκριτική επισκόπηση απόδοσης και κόστους τεχνολογιών παραγωγής υδρογόνου και παραδείγματα εφαρμογής «πράσινου» υδρογόνου σε κυψέλες καυσίμου.

Hydrogen production technologies: Α comparative overview in terms of efficiency and cost. Examples of application of "Green" hydrogen in fuel cells. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σωτηροπούλου, Ευαγγελία
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Λοΐζος, Γεώργιος
 8. Λοΐζος, Γεώργιος | Μακρίδης, Σοφοκλής
 9. Υδρογόνο | «πράσινο» ή ανανεώσιμο υδρογόνο | κυψέλες καυσίμου
 10. 22
 11. 103
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Το υδρογόνο, ως καύσιμο και φορέας ενέργειας, αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος σε ένα κλιματικά ουδέτερο και φιλικό ενεργειακό μοντέλο. Στην παρούσα εργασία αποτυπώνονται οι κυριότερες τεχνολογικές πορείες παραγωγής υδρογόνου, από συμβατικές πηγές όπως τα ορυκτά καύσιμα και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίνεται μια σύντομη αποτίμηση αυτών όσον αφορά το κόστος και την απόδοσή τους. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης καταδεικνύουν το φυσικό αέριο και τον γαιάνθρακα ως πιο οικονομικές πηγές παραγωγής υδρογόνου. Μολονότι το «πράσινο» υδρογόνο που προκύπτει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι οικονομικά ανταγωνιστικό προς το παρόν, στο πλαίσιο της παγκόσμιας τάσης για την απανθρακοποίηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, γίνονται προσπάθειες τόσο σε ερευνητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο για τη μείωση του κόστους παραγωγής του και τη διεύρυνση της χρήσης του σε κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε κινητές και στατικές εφαρμογές.
  • Hydrogen, as a fuel and energy carrier, is expected to play a key role in the transition of the global energy system to a climate-neutral and energy-friendly model. This paper presents the main technological processes of hydrogen production, from conventional sources such as fossil fuels and from renewable energy sources and gives a brief assessment of them in terms of their cost and efficiency. The results of the valuation show that gas and coal are the most economical sources of hydrogen production. Although "green" hydrogen from renewable energy sources is not economically competitive at the moment, in the context of the global trend towards carbonizing the economy and tackling climate change, efforts are being made at both research and political level to reduce its production costs and to expand its use in fuel cells for the production of electricity in mobile and static applications.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.