ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NOx) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

NOx REDUCTION TECHNOLOGIES IN THE SHIPPING INDUSTRY (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΡΑΣΣΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 8. ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ , ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 9. Ατμοσφαιρική ρύπανση | Οξείδια αζώτου (ΝΟx) | Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή | MARPOL Annex VI
 10. 8
 11. 28
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 13. Σαμαράς Π., (2016), Σημειωσεις Μαθήματος: Ρύπανση - Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, ΕΑΠ, Πάτρα
  • Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τα οξείδια του αζώτου έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στην υγεία του ανθρώπου, όσο και στο περιβάλλον. Φαινόμενα όπως η όξινη βροχή και το φωτοχημικό νέφος οφείλονται στα ΝΟx. Η ανάγκη για τον περιορισμό των εκπομπών αυτών έχει οδηγήσει πολλές χώρες στην θέσπιση νομοθεσιών που ορίζουν το ανώτατο όριο εκπομπών. Ο έλεγχος των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, κυρίως αυτών που προέρχονται από τη διεργασία της καύσης είναι μια διαρκής, μακροχρόνια και σημαντική πρόκληση για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών συμβάλει από την πλευρά του στην όξυνση του περιβαλλοντικού αυτού προβλήματος. Η διεθνής σύμβαση MARPOL διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές και το Παράρτημα VI προβλέπει τις ανώτατες επιτρεπτές εκπομπές ΝΟx των πλοίων. Επομένως, η έρευνα και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών μείωσης των επικίνδυνων εκπομπών των πλοίων αποτελεί στόχο όλων των κατασκευαστριών εταιριών ναυτικών μηχανών. Η τεχνολογία της εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής έχει μελετηθεί αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες. Η πλειονότητα των ερευνών εστιάζεται στην εξήγηση του μηχανισμού των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα αλλά και στην ανάπτυξη καταλυτών που θα μεγιστοποιούν τη μετατροπή των ΝΟx. Από τις διαθέσιμες τεχνολογίες (SCR-NH3, SCR-HC, SCR-H2 & SCR-CO) η ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι αυτή που χρησιμοποιεί την αμμωνία ως αναγωγικό μέσο, διότι παρουσιάζει την υψηλότερη μετατροπή των οξειδίων του αζώτου, είναι η πιο ανθεκτική στη δηλητηρίαση από θείο και απαιτεί καταλύτες & εξοπλισμό μετρίου κόστους. Παρότι, όμως, η διεργασία της εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής για τις στατικές πηγές αποτελεί μια ώριμη και δοκιμασμένη τεχνολογία, δεν ισχύει το ίδιο και για την εφαρμογή της στον ναυτιλιακό κλάδο. Η μέχρι τώρα έρευνα επί του θέματος έχει εστιάσει μόνο σε τεχνικές και κατασκευαστικές πτυχές. Ο ανθρώπινος και ο λειτουργικός παράγοντας δεν έχουν συνυπολογιστεί σε αυτή την εξίσωση. Επίσης, οι ιδιαιτερότητες του κλάδου της ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα των εμπορικών πλοίων επηρεάζουν την εφαρμογή της εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής δημιουργώντας δυσκολίες.
  • Atmospheric pollution caused by nitrogen oxides has multiple effects on both human health and the environment. Phenomena such as the acid rain and photochemical smog are caused by NOx. The need to limit these emissions has led many countries to adopt legislations setting emission ceilings. Controlling the nitrogen oxide emissions, especially those arising from the combustion process, is an ongoing, long-term and important challenge in order to protect the environment. The maritime sector contributes to the aggravation of this environmental problem. The MARPOL convention governs the maritime transport and the Annex VI sets the maximum ships NOx emissions. Therefore, with the aim of reducing ships hazardous emissions, Marine engine manufacturers are seeking for new technologies to achieve MARPOL Tier III levels. The technology of selective catalytic reduction has been studied extensively in the recent decades. Most of the research is focused on explaining the reaction mechanism and on developing that catalyst which will maximize NOx conversion. From the available technologies (SCR-NH3, SCR-HC, SCR-H2 & SCR-CO) the one that uses ammonia as a reducing agent is the commonly used one, because it has the highest conversion of NOx, it is the most resistant to sulfur poisoning and requires medium cost catalysts & equipment. Although the process of selective catalytic reduction for static sources is a mature and proven technology, the same is not applicable to the shipping industry. The research so far has focused only on technical and constructional aspects of SCR. The human and operational factors have not been examined and analyzed yet. Furthermore, the peculiarities of the shipping industry affect the smooth and trouble-free operation of the selective catalytic reduction.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.