Αξιοποίηση βιομάζας αγροτικών παραπροϊόντων για την ανάπτυξη μικροβιακής νανοκυτταρίνης

Utilization of biomass of agricultural by-products for the growth of microbial nanocellulose (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γαλάνης, Δημήτριος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Γιαννακάς, Άρης
 8. Στάθη, Παναγιώτα | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. βιομάζα λιγνοκυτταρίνης | ignocellulose biomass | νανοκυτταρίνη | nanocellulose | νανοκρύσταλλοι | nanocrystal | νανοΐνες | nanofibers
 10. 3
 11. 285
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα παραγωγής βακτηριακής κυταρρίνης από γεωργικά απόβλητα. Αυτή η εργασία συλλέγει διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων βημάτων προετοιμασίας, προεπεξεργασίας, λεύκανσης και τελικού καθαρισμού για την παραγωγή νανοκυτταρίνης στους κύριους τύπους μορφολογιών της: νανοΐνες κυτταρίνης (CNF) και νανοκρυστάλλου κυτταρίνης (CNC). Αυτή η ανασκόπηση υπογραμμίζει τη σημασία των γεωργικών αποβλήτων στην παραγωγή νανοκυτταρίνης με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη χρήση ορυκτών πόρων, την εγγύηση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και το κλείσιμο του κύκλου χρήσης των πόρων. Τέλος, συζητούνται οι πιθανές εφαρμογές της νανοκυτταρίνης που λαμβάνεται ως νέα πηγή πρώτων υλών σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Για το σκοπό αυτό, η μέθοδος συλλογής δεδομένων είναι η βιβλιογραφική αναζήτηση από συγκεκριμένες ακαδημαϊκές πηγές του διαδικτύου. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία είναι αρχικά η αναζήτηση και η συλλογή των πληροφοριών του θέματος σύμφωνα με το τον τίτλο της εργασίας. Ως δεύτερο στάδιο, ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων και η κατανομή τους σε ενότητες. Με την καθοδήγηση και την επιτήρηση του επιβλέποντα καθηγητή, η μελέτη κατανέμεται χρονικά ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • The purpose of the present study is to evaluate the possibility of producing bacterial cellulose from agricultural waste. This work collects different production processes, including conditioning steps, pretreatments, bleaching processes and finally purification for the pro-duction of nanocellulose in its main types of morphologies: cellulose nanofiber (CNF) and cellulose nanocrystal (CNC). This review highlights the importance of agricultural wastes in the production of nanocellulose in order to reduce environmental impact, use of fossil resources, guarantee sustain-able economic growth and close the circle of resource use. Finally, the possible applications of the nanocellulose obtained as a new source of raw material in various industrial fields are discussed. For this purpose, the method of data collection is the bibliographic search from specific academic sources on the internet. The methodology followed is initially the search and collection of information on the subject according to the title of the work. As a second stage, the data is processed and divided into sections. Under the guidance and supervision of the supervising teacher, the study is distributed over time to achieve the best possible result.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.