Φωτοκαταλυτική αποδόμηση αερίων ρύπων και εφαρμογές σε δομικά υλικά εσωτερικών και υπαίθριων χώρων

Photocatalytic degradation of air pollutants and applications in indoor and outdoor building materials (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γουρδούπη, Χριστίνα
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. Κονταρίδης, Δημήτριος
 8. Τράπαλης, Χρήστος | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. φωτοκατάλυση | αέριοι ρύποι
 10. 195
 11. Περιέχει εικόνες και πίνακες
  • Η αποδόμηση ρύπων στην αέρια φάση με χρήση φωτοκαταλυτικών μεθόδων αποτελεί το αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας τα τελευταία χρόνια καθώς θεωρείται μια βιώσιμη μέθοδος για την προστασία του περιβάλλοντος. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για την καταστροφή αερίων ρύπων, όπως οι πτητικοί υδρογονάνθρακες (VOCs) και τα οξείδια του αζώτου (NOx), αλλά και για την εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών, βακτηρίων και μυκήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, γίνεται προσπάθεια για ενσωμάτωση φωτοκαταλυτικών υλικών, όπως το TiO2, σε δομικά υλικά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με στόχο την υγιεινή διαβίωση και ένα καθαρότερο περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων σε αυτήν την ερευνητική και τεχνολογική περιοχή. Μεταξύ άλλων, πραγματεύεται τις βασικές αρχές της φωτοκατάλυσης, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των φωτοκαταλυτών, τον μηχανισμό της αντίδρασης διάσπασης των αέριων ρύπων και τις μεθόδους σύνθεσης και ενσωμάτωσης των φωτοκαταλυτών σε δομικά υλικά. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής φωτοκαταλυτών σε δομικά υλικά εσωτερικών και υπαίθριων χώρων
  • Degradation of pollutants in the gas phase using photocatalytic methods has been the subject of extensive research in recent years as it is considered a sustainable method for environmental protection. The method can be applied for the destruction of gaseous pollutants, such as volatile hydrocarbons (VOCs) and nitrogen oxides (NOx), but also for the neutralization of pathogenic microorganisms, bacteria and fungi. In this direction, an effort is being made to integrate photocatalytic materials, such as TiO2, into building materials for indoor and outdoor spaces with the aim of healthy living and a cleaner environment. The purpose of this thesis is to present the latest developments in this research and technological area. Among other things, it deals with the basic principles of photocatalysis, the desired characteristics of photocatalysts, the mechanism of the decomposition reaction of gaseous pollutants and the methods of synthesis and incorporation of photocatalysts into building materials. Finally, examples of the application of photocatalysts in building materials for indoor and outdoor spaces are presented.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.