ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙMOΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ-ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Industrial applications of enzymes, methods of enzymes stabilization and techniques of their reusing-recent trends (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΤΤΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 209
 7. ΒΑΚΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. Ένζυμα | Βιοκαταλυση | Enzymes immobilization | Industrial apllications of enzymes
 9. 1
 10. 1178
 11. Πίνακας, διαγράμματα(Σχήματα),Εικόνες
  • Η παρούσα εργασία περιγράφει και αναλύει τα ένζυμα ως βιολογικούς καταλύτες σε πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών. Ειδικά, εμβαθύνει στις τεχνικές ακινητοποίησης των ενζύμων σε υποστηρίγματα, οργανικά ή ανόργανα, φυσικά ή συνθετικά, αναφέρει και αναλύει τις ιδιότητες τους. Η ευρεία χρήση των ακινητοποιημένων ενζύμων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι είναι φθηνότερα, φιλικά προς το περιβάλλον και πολύ πιο εύχρηστα σε σύγκριση με αντίστοιχες τεχνολογίες. Γίνεται αναφορά στην μηχανική των πρωτεϊνών, καινοτόμες προσεγγίσεις που αφορούν προηγμένο χειρισμό γονιδίων και σε συνδυασμό με πολυεπιστημονικές τεχνικές ανοίγουν έναν νέο ορίζοντα για τη δημιουργία σταθερών και αποτελεσματικών ενζύμων. Επίσης, αναφέρονται η χρήση και εφαρμογή ψυχρόφιλων οργανισμών, οργανισμοί προσαρμοσμένοι σε ψυχρά περιβάλλοντα που παράγουν μόρια που είναι σημαντικά για βιοτεχνολογική εφαρμογή, ιδιαίτερα ένζυμα δραστικά σε χαμηλές θερμοκρασίες και πρωτεΐνες που δεσμεύουν τον πάγο και που ελέγχουν την ανάπτυξη των κρυστάλλων πάγου. Η χρήση ενζύμων που δρουν στο κρύο συνδέεται με διεργασίες χαμηλής θερμοκρασίας που διατηρούν τις ασταθείς στη θερμότητα ενώσεις και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος, αναφέρονται οι τύποι των αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται για τις αντιδράσεις των ακινητοποιημένων ενζύμων και οι βιομηχανικές εφαρμογές των τελευταίων.
  • The present work describes and analyzes enzymes as biological catalysts in a number of industrial applications. In particular, it deepens into the techniques of immobilizing enzymes on supports, organic or inorganic, natural or synthetic, reports and analyzes their properties. The widespread use of immobilized enzymes is largely due to the fact that they are cheaper, environmentally friendly and much easier to use compared to their respective technologies. Reference is made to protein engineering, innovative approaches to advanced gene manipulation and open a new horizon for the creation of stable and efficient enzymes. Also, is mentioned the use and application of psychophilic organisms, organisms adapted to cold environments produce molecules that are important for biotechnological application, especially enzymes active at low temperatures and proteins that bind ice and control the growth of ice crystals. The use of cold-acting enzymes is associated with low-temperature processes that retain heat-unstable compounds and may, in some cases, results in energy savings. Finally, the types of reactors used for the reactions of immobilized enzymes and industrial applications of immobilized enzymes are mentioned.
 12. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές