ΔΕΟ Διάφορα Θέματα, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών