ΓΑΛ Διάφορα Θέματα, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας