ΣΜΑ Διάφορα Θέματα, Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές