Επεξεργασία Εικόνας (Φωτόπουλος-Webcast-ΠΛΗ44)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Κείμενο
  3. ΠΛΗ44 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  4. Ελληνικά
  5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
    • Πρωτότυπο
    • Οι διάφοροι τύποι φορμών, κατηγοριοποιήσεις, raster και vector, παλέτες και πραγματικό χρώμα, μέθοδοι συμπίεσης, χρήσεις ανά κατηγορία, BMP, GIF, TIFF, PNG, JPG, διάβασμα και γράψιμο αρχείων εικόνας στο octave.
  6. Φόρμες αρχείων, χρώματα, παλέτες, πραγματικό χρώμα, απωλεστική συμπίεση, μη απωλεστική συμπίεση, χρήσεις, διάβασμα και γράψιμο αρχείων εικόνας. | Formats, raster, vector, colors, pallets, true color, compression, lossless, lossy, imread, imwrite.