Επεξεργασία Σήματος (Σταυρινού-Webcast-ΠΛΗ44)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Κείμενο
 3. ΠΛΗ44 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 4. Ελληνικά
 5. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 6. ΓΛΕΝΤΗΣ, ΟΘΩΝ
 7. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • Πρωτότυπο
 8. Η συγκεκριμένη διάλεξη απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 21 ώρες μελέτης (περίπου 4- 5 ώρες μελέτης για κάθε υποενότητα – κεφάλαιο) συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου για την μελέτη του έντυπου υλικού
  • Στην Ενότητα αυτή που αποτελείται από 7 υπο-ενότητες – κεφάλαια, γίνεται η μελέτη της επεξεργασίας μονοδιάστατου σήματος . Ξεκινάμε με την ερμηνεία της έννοιας σήμα,τ η μαθηματική της έκφραση και παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες καθώς και οι βασικές μετατροπές τους ως προς το χρόνο. Στη συνέχεια, στην Ενότητα 2 μελετάμε τη μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό μέσω της δειγματοληψίας, της κβάντισης και της κωδικοποίησης. Περιγράφουμε το φαινόμενο αναδίπλωσης φάσματος το οποίο συμβαίνει όταν δεν τηρείται το θεώρημα της δειγματοληψίας. Συνεχίζουμε με τη μελέτη των Συστημάτων και εστιάζουμε στα Γραμμικά Χρονικά Αναλλοίωτα Συστήματα. Με τη βοήθεια του ολοκληρώματος της συνέλιξης προσδιορίζουμε τη σχέση εισόδου – εξόδου ενός συστήματος. Στην Ενότητα 4 συνεχίζουμε με το μετασχηματισμό Fourier και τις ιδιότητές του. Στην Ενότητα 5 παρουσιάζουμε τον Μετασχηματισμό – Ζ και τις ιδιότητές του σαν απαραίτητη εισαγωγή στα φίλτρα. Στην συνέχεια μελετάται ο αντίστροφος Μετασχηματισμός – Ζ. Βάσει αυτών μελετάται η απόκριση συχνότητας συστημάτων. Στη συνέχεια τα φίλτρα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης (FIR). Στην Ενότητα 6 αυτή παρουσιάζουμε τα φίλτρα άπειρης κρουστικής απόκρισης (ΙΙR). Τέλος στην Ενότητα 8 γίνεται παρουσίαση χαρακτηριστικών βιοσημάτων όπως το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και το Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Τα σήματα αυτά αναλύονται στο πεδίο του χρόνου – συχνότητας μέσω του μετασχηματισμού Fourier και στο τέλος με τον μετασχηματισμό κυματιδίου (wavelet).
 9. Τόμοι που παρέχονται από το ΕΑΠ: Σήματα και Επεξεργασία εικόνας Τόμος Α’, Σήματα και Συστήματα Σεραφείμ Καραμπογιάς Σέργιος Θεοδωρίδης, ΕΑΠ, 2004 Σήματα και Επεξεργασία εικόνας Τόμος Β’, Ψηφιακή Επεξεργασία εικόνων και σημάτων Αθανάσιος Σκόδρας, Βασίλειος Αναστασόπουλος, ΕΑΠ, Πάτρα 2003
 10. Σήματα συνεχούς χρόνου, σήματα διακριτού χρόνου, ψηφιακά σήματα, Συνέλιξη, Δειγματοληψία, Κβάντιση, Κωδικοποίηση, Φαινόμενο Αναδίπλωσης Φάσματος, Σφάλμα Κβάντισης, Δυναμική Περιοχή, Χρονικά Αναλλοίωτο σύστημα, ΦΕΦΕ ευσταθές σύστημα, Κρουστική Απόκριση, Ανάπτυγμα Fourier , Συντελεστές Fourier, Μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου, Διακριτός μετασχηματισμός Fourier, Ταχύς μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός – Ζ, Συνάρτηση μεταφοράς, FIR φίλτρα, IIR φίλτρα, Βιοσήματα, Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, μετασχηματισμός κυματιδίου | Analog signal, discrete – time signal, digital signal, Convolution, sampling, quantization, coding, aliasing, quantization error, resolution, dynamic range, ΒΙΒΟ stable system, impulse response, Fourier expansion, Fourier coefficients, Fourier transform, Discrete – time Fourier transform , Fast Fourier transform, Ζ-transform, transfer function, FIR filters, ΙΙR filters, Biosignals, Electroencephalogram, Electrocardiogram, wavelet transform