Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΔΤΕ50 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Διονυσοπούλου, Παναγιώτα
 5. Αναστασόπουλος, Γεώργιος
 6. Αγιομυριανάκης, Γεώργιος
 7. Ακριβός, Χριστόδουλος
 8. Ο χρόνος μελέτης του διδακτικού υλικού είναι καθορισμένος σε 2΄ και μπορεί να λειτουργήσει είτε ως σύνολο των επιμέρους ομαδοποιημένων ερωτήσεων, είτε ανεξάρτητα για το σύνολο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που έχουν δημιουργηθεί. (240 Ερωτήσεις)
  • Ο φοιτητής μελετώντας το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του, σε συνδυασμό με τη μελέτη της ύλης που του προσφέρεται μέσα από το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται βασικές έννοιες του μάνατζμεντ, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των συλλογικών φορέων τουρισμού (Σ.Φ.Τ.), με τη γενικότερη λειτουργία του τουριστικού κυκλώματος. Η οργάνωση των Σ.Φ.Τ., καθώς και οι διαφορετικοί τύποι φορέων. Επίσης εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των Εργοδοτικών Τουριστικών Φορέων (Ε.Τ.Φ.) με αναφορά στους σκοπούς και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά αυτών. Επισημαίνεται ο ρόλος των φορέων αυτών μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης διάστασης των εργασιακών σχέσεων στον τουριστικό τομέα. Εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του τουρισμού στην Ελλάδα, τόσον όσον αφορά τη νομοθεσία, η οποία διέπει την ίδρυση και λειτουργία των κάθε μορφής και τύπου τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και τη γενικότερη λειτουργία του τουρισμού και των φορέων, οι οποίοι τον συγκροτούν θεσμικά. Η δημιουργία αυτού του εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί, μέσα από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ένα συμπληρωματικό βοήθημα που συντελεί στην καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση της γνώσης που παρατίθεται στην ύλη αυτής της θεματικής ενότητας. Βελτιώνει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό καθότι συμβάλλει στην αναγνώριση των επιπέδων διοίκησης ενός οργανισμού, προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά σε κάθε μια από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της διοίκησης, διασαφηνίζει το βαθμό παρέμβασης των συλλογικών φορέων τουρισμού, με δυνατότητα διαχωρισμού αυτών σε αμιγείς και μη αμιγείς τουριστικούς οργανισμούς που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, αναλύει τα συστατικά στοιχεία της τουριστικής νομοθεσίας και αιτιολογεί τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής. Προσπαθεί να αναλύσει διεξοδικότερα έννοιες και χαρακτηριστικά, μέσα από την καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Ο φοιτητής, μέσα από τη διαδικασία των ερωτήσεων θα δοκιμάσει τις δυνατότητές του, θα ελέγξει το βαθμό κατανόησης του περιεχομένου της ύλης της Θεματικής Ενότητας, και θα αξιολογήσει τον εαυτό του, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτύχει.
 9. Οι Τόμοι στους οποίους αναφέρεται το ΕΔΥ είναι: Τόμος Α’: «Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ», Τόμος Β΄: «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων του Τουρισμού», Τόμος Γ΄: ««Τουριστική Νομοθεσία». Τα Κεφάλαια στα οποία αναφέρεται το ΕΔΥ είναι: 1. Ο προγραμματισμός/ σχεδιασμός σε έναν οργανισμό, 2. Η οργάνωση, 3. Διοίκηση ενός οργανισμού, 4. Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, 5. Ηγεσία/Καθοδήγηση, 6. Η υποκίνηση, 7. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων, 8. Η επικοινωνία σε έναν οργανισμό, 9. Εννοιολογικές προσεγγίσεις και ιστορική αναδρομή των συλλογικών φορέων τουρισμού (Σ.Φ.Τ.), 10. Οργάνωση και λειτουργία των Συλλογικών Φορέων Τουρισμού (Σ.Φ.Τ.), 11. Ελληνικοί και Διεθνείς Συλλογικοί Φορείς Τουρισμού, 12. Διακυβερνητικοί τουριστικοί οργανισμοί, διεθνείς και περιφερειακοί αμιγείς και μη αμιγείς τουριστικοί οργανισμοί, 13. Οργανωτική δομή και δράση των εργοδοτικών τουριστικών φορέων (Ε.Τ.Φ.), 14. Οι Ε.Τ.Φ. ως κοινωνικοί εταίροι, 15. Νομοθεσία Τουρισμού, 16. Ο Δημόσιος Τομέας, 17. Τουριστικές Εγκαταστάσεις, 18. Κανόνες λειτουργίας, Προστασία Καταναλωτή, Τιμές, 19. Λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις και Επαγγέλματα, 20. Το Κοινοτικό Δίκαιο στον Τουριστικό Τομέα
 10. Μάνατζμεντ | Οργάνωση | Προγραμματισμός/σχεδιασμός | Διοίκηση | Επικοινωνία | Νομοθεσία τουρισμού | Συλλογικοί φορείς τουρισμού | Τουριστικοί οργανισμοί | Ηγεσία | Προστασία καταναλωτή | Τουριστικές εγκαταστάσεις | Διαδικασία λήψης απόφασης | Management | Organization | Planning | Administration | Communication | Legislation of tourism | Collective bodies in tourism | Tourist organizations
 11. Είναι σημαντική η σύνδεση του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού με το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που έχει ο φοιτητής στη διάθεσή του να μελετήσει. Η σύνδεση θεωρείται απαραίτητη, καθότι ο φοιτητής μέσα από την κατανόηση της ύλης που παρέχει το έντυπο διδακτικό υλικό θα μπορέσει να εξετάσει και να αξιολογήσει τις γνώσεις του και το βαθμό εμβάθυνσης αυτών, χρησιμοποιώντας το Ε.Δ.Υ. Επομένως, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό τα αντίστοιχα θέματα που εξετάζονται μέσα από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα πρέπει να έχει κατανοήσει έννοιες όπως: Διοίκηση ενός οργανισμού, Οργάνωση, Έλεγχος, Στελέχωση, Οργανωτική δομή, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, Επιμόρφωση και Ανάπτυξη, Ηγεσία, Υποκίνηση, Συλλογικοί Φορείς Τουρισμού, Τουριστική πολιτική, Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού, Οργανωτική δομή και δράση Εργοδοτικών Τουριστικών Φορέων, Νομοθεσία τουρισμού, Τουριστική Υποδομή Τουριστική Ανωδομή, τουριστικά καταλύματα, Μίσθωση, Κράτηση, Συμφωνία ξενοδόχου και tour-operator, Οργανωμένο Ταξίδι. Η ομαδοποίηση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής δίνει στη δυνατότητα στο φοιτητή να ελέγξει το επίπεδο των γνώσεών του, να αξιολογήσει τις επιδόσεις του, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας τις ενότητες της διδακτές ύλης της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα της ομαδοποίησης των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ώστε να τρέχουν αυτόνομα τεστ, για τη διαδικασία της αξιολόγησης του φοιτητή ανά ενότητα.