Μελέτες Περίπτωσης

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΔΤΕ50 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Βελισσαρίου, Ευστάθιος
 5. Αναστόπουλος, Γεώργιος
 6. Αγιομυριανάκης, Γεώργιος
 7. Ακριβός, Χριστόδουλος
 8. 1η μελέτη περίπτωσης: Ο χρόνος μελέτης εξαρτάται από τις υπερσυνδέσεις που θα ανατρέξετε. Το κείμενο αποτελείται από 20 σελίδες κειμένου και μπορεί να αναγνωστεί σε 2 περίπου ώρες. Σε περίπτωση που ανατρέξετε σε περισσότερες υπερσυνδέσεις ο χρόνος θα αυξηθεί σημαντικά, διότι πολλές συνδέσεις παραπέμπουν σε πλήρη κείμενα μελετών, οδηγιών ή αποφάσεων. - 2η μελέτη περίπτωσης: Ο χρόνος μελέτης εξαρτάται από τις υπερσυνδέσεις που θα ανατρέξετε. Το κείμενο αποτελείται από 20 σελίδες κειμένου και μπορεί να αναγνωστεί σε 2 περίπου ώρες. Σε περίπτωση που ανατρέξετε σε περισσότερες υπερσυνδέσεις ο χρόνος θα αυξηθεί σημαντικά, διότι πολλές συνδέσεις παραπέμπουν σε πλήρη κείμενα μελετών, οδηγιών ή αποφάσεων. - 3η μελέτη περίπτωσης: Ο χρόνος μελέτης εξαρτάται από τις υπερσυνδέσεις που θα ανατρέξετε. Το κείμενο αποτελείται από 20 περίπου σελίδες κειμένου και μπορεί να αναγνωστεί σε λιγότερο από 2 ώρες. Σε περίπτωση ωστόσο που ανατρέξετε σε υπερσυνδέσεις, ο χρόνος θα αυξηθεί σημαντικά, διότι πολλές από τις συνδέσεις παραπέμπουν σε πλήρη κείμενα μελετών, οδηγιών ή αποφάσεων. (65 Σελίδες)
  • 1η μελέτη περίπτωσης: Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του κειμένου είναι ο φοιτητής να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη σε θέματα τουρισμού. Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα είναι ραγδαίες και στο κείμενο παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα από τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο του τουρισμού. Παράλληλα γίνεται ευρεία χρήση του υπερκειμένου, συνδέοντας λέξεις ή προτάσεις με δικτυακούς τόπους. - 2η μελέτη περίπτωσης: Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του κειμένου είναι ο φοιτητής να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με δράσεις που αφορούν στην προστασία του τουρίστα, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα του τουρισμού. Το κείμενο βασίζεται σε πραγματικά παραδείγματα – δράσεις φορέων του τουρισμού. - 3η μελέτη περίπτωσης: Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του κειμένου είναι ο φοιτητής να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και να γνωρίσει τα κυριότερα διεθνή τουριστικά προγράμματα, στους τομείς της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, του κοινωνικού τουρισμού, των οικονομικών μελετών και προβλέψεων κ.λ.π.
 9. 1η μελέτη περίπτωσης: Στον Β’ τόμο της ΔΤΕ50 (Βαρβαρέσος Στ., Χριστίδου Α. : Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων του Τουρισμού, Ε.Α.Π., Πάτρα 1999.) γίνεται αναφορά στον Κοινωνικό διάλογο, χωρίς ωστόσο το θέμα να αναπτύσσεται επαρκώς. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, οδήγησαν στη δημιουργία πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού, στο οποίο παρουσιάζονται με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, οι νεότερες εξελίξεις στο θέμα του Κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. - 2η μελέτη περίπτωσης: Το 4ο Κεφάλαιο του Γ’ τόμου της ΔΤΕ50 (Τουριστική Νομοθεσία) αναφέρεται στους «Κανόνες λειτουργίας, προστασία καταναλωτή, τιμές». Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει ως στόχο να εμπλουτίσει και να διευρύνει το θέμα, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρων που έχουν ληφθεί, τόσο από θεσμοθετημένους φορείς, όσο και από συλλογικούς φορείς. Η ανάπτυξη βασίστηκε κυρίως σε ηλεκτρονικές πηγές, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται και σχετική ελληνική βιβλιογραφία. - 3η μελέτη περίπτωσης: Η Ενότητα 4.1 του Β’ τόμου της ΔΤΕ 50, είναι αφιερωμένη στους διακυβερνητικούς αμιγείς τουριστικούς οργανισμούς. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής γίνετε μία σύντομη παρουσίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Ωστόσο με το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διευρύνεται και επικαιροποιείται η παρουσίαση του συγκεκριμένου φορέα, με την ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων, και καταδεικνύοντας τη συμβολή των διακυβερνητικών συλλογικών φορέων στην ανάπτυξη του τουρισμού.
 10. Κοινωνικός διάλογος | Προστασία καταναλωτή – τουρίστα | Social dialog | Παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού | International Air Transport Association | Ψήφισμα ασφαλείας | Δρόμοι της σκλαβιάς | Security resolution