Αρχές και Λειτουργία Ενδιάμεσου Λογισμικού (Γκουμόπουλος-HT-ΠΛΗ40)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
    • Ενδιάμεσο Λογισμικό, Κίνητρο Στόχοι και Πλεονεκτήματα, Σχεδιαστικά Ζητήματα και Προκλήσεις, Αρχιτεκτονικές Κατευθύνσεις, Υπηρεσίες, Ταξινόμηση, Μοντέλα Προγραμματισμού, Απομακρυσμένη Διαδικασία Κλήσεων, Αντικειμενοστρεφές Ενδιάμεσο Λογισμικό, Εφαρμογές Διάχυτου Υπολογισμού, Τεχνολογίες Ενδιάμεσου Λογισμικού για Εφαρμογές Διάχυτου Υπολογισμού
  5. κατανεμημένο σύστημα, ενδιάμεσο λογισμικό, διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών, σύστημα πελάτη/διακομιστή, κληροδοτημένα συστήματα, ψηφιδο-κεντρική αρχιτεκτονική, πληρεξούσιος, κατανεμημένο αντικείμενο, κλιμάκωση, ταυτοχρονισμός, μεταφερσιμότητα, διαλειτουργικότητα, απομακρυσμένη διαδικασία κλήσεων, απομακρυσμένη επίκληση μεθόδου, ουρά μηνυμάτων, ενδιάμεσο λογισμικό προσανατολισμένο στα μηνύματα, διαδικαστικό ενδιάμεσο λογισμικό, συναλλακτικό ενδιάμεσο λογισμικό, αντικειμενοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό, ψηφιδο-κεντρικό ενδιάμεσο λογισμικό, προσαρμοστικό ενδιάμεσο λογισμικό, ανακλαστικό ενδιάμεσο λογισμικό, ενδιάμεσο λογισμικό κοινού χώρου, συνδρομητικό ενδιάμεσο λογισμικό, Αρχιτεκτονική Μεσίτη Κοινών Αιτήσεων Αντικειμένων, Μεσίτης Αιτήσεων Αντικειμένων, Γλώσσα Ορισμού Διεπαφών, αντίληψη συγκειμένου περιβάλλοντος, διάχυτος υπολογισμός, περιρρέουσα νοημοσύνη | distributed system, middleware, separation of concerns, application programming interface, client/server system, legacy systems, component-based architecture, proxy, distributed object, scalability, concurrency, portability, interoperability, remote procedure calls, remote method invocation, message queuing, message oriented middleware, procedural middleware, transactional middleware, object-oriented middleware, component-oriented middleware, adaptive middleware, reflective middleware, tuple space middleware, publish/subscribe middleware, Common Object Request Broker Architecture, Object Request Broker, Interface Definition Language, context awareness, ubiquitous computing, ambient intelligence