Ασφάλεια και Προστασία Ιδιωτικότητας (Ζορκάδης-ΗΤ-ΠΛΗ40)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΖΟΡΚΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
 5. ΚΑΜΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. Το υλικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί, σε πρώτη ανάγνωση, σε 12 ώρες περίπου. Ακολούθως θα πρέπει να προγραμματιστεί χρόνος 2 περίπου εβδομάδων για την προσεκτική μελέτη του υλικού.
  • Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το υλικό, θα είστε σε θέση να : Απαριθμείτε τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με λειτουργικά συστήματα και βάσεις δεδομένων.Διακρίνετε μεταξύ των διαφόρων μοντέλων διαχείρισης ταυτότητας και ελέγχου πρόσβασης. Αναγνωρίζετε τα προβλήματα προστασίας ιδιωτικότητας που αναφύονται σε λειτουργικά συστήματα και συστήματα βάσεων δεδομένων.Διακρίνετε μεταξύ των διαφόρων πρωτοκόλλων ασφάλειας και καταρτίζετε σχέδια ασφάλειας υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών.Γνωρίζετε τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.Γνωρίζετε τα διάφορα μοντέλα εμπιστοσύνης και αξιολόγησης βαθμού ασφαλείας και προστασίας ιδιωτικότητας
 8. Το κείμενο συμπληρώνει τους τόμους Β ‘Βάσεις Δεδομένων’ και Γ ‘Λειτουργικά Συστήματα’.
 9. Ασφάλεια,Αυθεντικοποίηση,Διαθεσιμότητα, Ακεραιότητα,Κρυπτογραφία,Διαχείριση Ταυτότητας,Προστασία Ιδιωτικότητας,Αρχές Προστασίας Δεδομένων,Μοντέλα Εμπιστοσύνης,Αρχές Πιστοποίησης,Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Βαθμού Ασφαλείας και Προστασίας Ιδιωτικότητας | Security,Authentication,Availability,Integrity,Cryptography, Identity Management,Privacy Protection,Data Protection Principles, Trust Models,Certification Auhtorities,Security and Privacy Protection Evaluation