Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΣΕ60 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Ανεζίρη, Όλγα
 5. Ανδρεαδάκης, Ανδρέας
 6. Μέμος, Κωνσταντίνος
 7. Ανδρεαδάκης, Ανδρέας
 8. Μπορεί να μελετηθεί σε 3 φάσεις: 1o μέρος (2 ώρες), 2ο μέρος (4 ώρες), 3ο μέρος (2 ώρες). (39 Σελίδες + 52 Εικόνες)
  • Ο φοιτητής μελετώντας αυτό το κείμενο αποκτά γνώσεις στην εκτίμηση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων και είναι έτοιμος να εκτιμήσει την ασφάλεια μιας εγκατάστασης, ακολουθώντας τα βήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό των κεφαλαίων 7.2, 7.4 και 7.6 συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται, παρέχεται μια ολοκληρωμένη θεώρηση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και δίδονται παραδείγματα εφαρμογής των μεθόδων, όπως των Δένδρων Σφαλμάτων και των Δένδρων γεγονότων, το υπάρχον κεφάλαιο 7 του τόμου Β της ΠΣΕ 60 δε βοηθά τον φοιτητή να κατανοήσει την εκτίμηση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων, επειδή παρέχει αποσπασματικές γνώσεις στα θέματα της ασφάλειας εγκαταστάσεων, ενώ το εναλλακτικό υλικό είναι επικεντρωμένο σε αυτό το στόχο.
 9. Το ΕΔΥ συμπληρώνει κεφάλαιο 7 και ειδικότερα τις παραγράφους 7.2, 7.4, 7.6. του τόμου Β' (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Ειδικά Έργα, Ασφάλεια).
 10. Ποσοτική εκτίμηση ασφάλειας | Δένδρα σφαλμάτων | Δένδρα γεγονότων | Εκτίμηση συνεπειών | Quantified risk assessment | Fault trees | Event trees | Hazop | Master logic diagram
 11. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν χρειάζεται να έχει κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις πριν ασχοληθεί με το θέμα. Αρκούν οι γνώσεις ενός μηχανικού (π.χ. χημικού μηχανικού, πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου).