Εργαστήρια Χημείας ΙΙ - Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας - Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕΧΙΙ Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Παπαϊωάννου, Διονύσης Α.
 5. Σπανός, Νικόλαος
 6. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 7. Λυκουργιώτης, Α.
 8. 7
  • 1) Όταν o φοιτητής θα έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του υλικού αυτού, θα μπορεί να: αναγνωρίζει και να περιγράφει τις διάφορες μικροσυσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια Πειραμάτων Οργανικής Χημείας σε Μικροκλίμακα, συνδυάζει τέτοιες μικροσυσκευές προκειμένου να σχηματίζει κατάλληλες διατάξεις για να: (α) διεξάγει οργανικές αντιδράσεις κάτω από διάφορες συνθήκες (με απλή θέρμανση ή θέρμανση με αντιρροή ή με ψύξη ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, με ή χωρίς ανάδευση), (β) διηθεί, (γ) ανακρυσταλλώνει, (δ) καθαρίζει στερεά με εξάχνωση, (ε) εκχυλίζει και (στ) καθαρίζει οργανικές ενώσεις με Χρωματογραφία Στήλης σε μικροκλίμακα, κατανοεί τις διάφορες φάσεις των οργανικών αντιδράσεων και να γνωρίζει τις διάφορες εργαστηριακές τεχνικές που εμπλέκονται σε κάθε φάση, γνωρίζει τις αρχές και το πρακτικό μέρος των τεχνικών της Χρωματογραφίας Στήλης και της Εξάχνωσης, που αποτελούν σημαντικές μεθόδους καθαρισμού οργανικών ενώσεων, περιγράφει τους μηχανισμούς των εμπλεκομένων αντιδράσεων στα διάφορα πειράματα Οργανικής Χημείας σε μικροκλίμακα που θα διεκπεραιώσει στο εργαστήριο και ειδικότερα τους μηχανισμούς: (α) εποξείδωσης αλκενίων,(β) μετάθεσης αλκυλίου, (γ) σαπωνοποίησης, (δ) οξείδωσης αλκοολών με το αντιδραστήριο Jones, (ε) SN2 αντίδρασης, (στ) αντίδρασης Wittig, (ζ) αλδολικής συμπύκνωσης, (η) αντίδρασης Diels-Alder και (θ) αντιδράσεων εξώθησης. 2) Το παρόν εναλλακτικό διδακτικό υλικό συμπληρώνει το υπάρχον (α) έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή το σύγγραμμα του ΕΑΠ ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας-Τόμοι Ι και ΙΙ’ και (β) εναλλακτικό διδακτικό υλικό (EΔY) τύπου βιντεοδιαλέξεων (webcasts) με τίτλο ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’ για τη Θεματική Ενότητα ΦΥΕΕΡ (Εργαστήρια Χημείας). 3) Τα προαναφερθέντα εκπαιδευτικά υλικά (έντυπο και εναλλακτικό) παρουσιάζουν το θεωρητικό υπόβαθρο, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τις σημαντικότερες εργαστηριακές τεχνικές και επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις Πειραματικής Οργανικής Χημείας σε μακροκλίμακα (‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας-Τόμος Ι και ΕΔΥ: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’) και μικροκλίμακα (‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας-Τόμος ΙΙ’). Το παρόν ΕΔΥ αποτελεί ουσιαστικά συμπληρωματικό υλικό για το έντυπο υλικό ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας-Τόμος ΙΙ’. Συγχρόνως όμως συμπληρώνει το υπάρχον ΕΔΥ: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’ αφού περιλαμβάνεται σ’ αυτό και η παρουσίαση δύο σημαντικών εργαστηριακών τεχνικών Οργανικής Χημείας σε μακροκλίμακα, της Χρωματογραφίας Στήλης και της Εξάχνωσης. Οι τεχνικές αυτές, αφενός μεν δεν είχαν συμπεριληφθεί στο υπάρχον ΕΔΥ, αφετέρου δε θα χρησιμοποιηθούν στον καθαρισμό προϊόντων που θα παρασκευαστούν στο εργαστήριο με χρήση τεχνικών μικροκλίμακας. 4) Για την καλύτερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του παρόντος ΕΔΥ, ο φοιτητής πρέπει πρώτα να μελετήσει προσεκτικά το ΕΔΥ: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’ (Μέρη Α και Β) που αναφέρεται στον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό, τις τεχνικές και τη μεθοδολογία της Πειραματικής Οργανικής Χημείας σε μακροκλίμακα αφού σε πολλές περιπτώσεις αυτά είναι κοινά σε μακροκλίμακα και μικροκλίμακα. Αυτό θα γίνει εμφανές και από τη μελέτη του παρόντος ΕΔΥ που παραπέμπει σε πολλά σημεία στο ΕΔΥ: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’. Στο παρόν ΕΔΥ βεβαίως παρουσιάζονται ιδιαίτερα και σε ικανοποιητική έκταση οι απαραίτητες μικροσυσκευές και οι επιμέρους τεχνικές που επιτρέπουν την επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή πειραμάτων Οργανικής Χημείας σε μικροκλίμακα.
 9. 1) Το παρόν ΕΔΥ σχετίζεται άμεσα με το ‘Μέρος Β’: Οργανική Χημεία’ του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού του ΕΑΠ με τίτλο ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας ΙΙ’. Συγκεκριμένα, τα Γενικά Μέρη 1 και 2 αναφέρονται στην ‘Εισαγωγή’ ενώ τα Ειδικά Μέρη 1 έως 4 αντιστοιχούν στα Πειράματα 7 έως 10 του Β’ Μέρους του προαναφερθέντος εντύπου. Επιπλέον, τα Γενικά Μέρη 1 και 2 σχετίζονται άμεσα με το υπάρχον ΕΔΥ τύπου webcasts με τίτλο ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’και ειδικότερα με τα Γενικά Μέρη Α και Β αυτού.
 10. Learning Object