Διαλέξεις Θεμάτων Κλασικής Φυσικής Ι – Εργαστήρια Φυσικής

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 5. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 8. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις βιντεοδιαλέξεις μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 10 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Κάθε μία από τις ενότητες απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 2 ώρες μελέτης. (23 Ώρες + 55 Λεπτά)
  • Ο βασικός στόχος αυτών των διαλέξεων αφορά στην υποστήριξη της προετοιμασίας των φοιτητών προκειμένου να εκτελέσουν πειραματική εργασία στο εργαστήριο Φυσικής.. Παράλληλα, οι διαλέξεις αναφέρονται σε στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και σε ειδικά θέματα σύγχρονης φυσικής ώστε να εφοδιάσουν τον φοιτητή με απαραίτητες γνώσεις για να διαπραγματευτεί θέματα που αφορούν την αιχμή της έρευνας αναφορικά με τη δόμηση και θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις της ύλης και σε εφαρμογές της σωματιδιακής ακτινοβολίας.
 9. πειραματικός σχεδιασμός, οργανολογία, μεθοδολογία μετρήσεων, ανάλυση πειραματικών δεδομένων, έλεγχος θεωρητικών υποθέσεων, έννοιες στατιστικής, κατανομή πειραματικών μετρήσεων, στατιστικά σφάλματα, μέθοδοι ολοκλήρωσης MONTE CARLO, προσομοίωση διαδοχικών σκεδάσεων, εκτέλεση και προσομοίωση πειράματος σκέδασης, στατιστική διαδικασία της εκτίμησης, ανάλυση πειραματικών δεδομένων: εφαρμογή της μεθόδου μεγίστης πιθανοφάνειας, ανάλυση πειραματικών δεδομένων: εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, έλεγχος στατιστικών ιδιοτήτων της εκτίμησης με προσομοίωση πειραμάτων, μηχανικά ανάλογα, χρήση μηχανικών αναλόγων και προσομοιώσεων στη μελέτη φαινομένων (παραγωγή τυχαίων αριθμών, συνέπειες θεωρήματος κεντρικού ορίου, νόμος καταστροφών, σκέδαση Coulomb), μηχανικό ανάλογο σκέδασης (επιφάνεια 1/r) και πειραματισμοί και μελέτη λειτουργικών χαρακτηριστικών φωτοπολλαπλασιαστή, ενεργός διατομή, μελέτη σκέδασης ακτίνων α σε πυρήνες (πείραμα Geiger-Marsden), σκέδαση Compton, ειδική σχετικότητα, λειτουργία πειράματος αστροσωματιδιακής φυσικής, συλλογή δεδομένων και επεξεργασία Σήματος, ανακατασκευή φυσικών χαρακτηριστικών κοσμικών καταιονισμών, experimental planning, instrumentation, measuring, data analysis, hypothesis testing, data distribution, statistical errors, Monte Carlo integration, simulation of multiple scattering, scattering experiment, simulation of an experiment, parameter estimation, estimation with the maximum likelihood method, estimation with the method of least squares, statistical properties of estimation (demonstrators using simulation), mechanical analogues (random number generator, central limit theorem, decays, Coulomb scattering), mechanical analogue of Coulomb scattering(1/r surface), study of a photomultiplier, cross section, scattering of a particles on nuclei, Compton scattering, elements of special relativity, experimental astroparticle physics, data taking and signal processing, extensive air showers, reconstruction of energy and direction