Ασκήσεις Μηχανικής

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Καραχάλιος, Γεώργιος
 5. Κυλάφης, Νικόλαος
 6. Τζαμαρίας, Σπύρος
 7. Περιβολαρόπουλος, Λέανδρος
 8. Η χρονική διάρκεια που πρόκειται να αφιερώσει ο σπουδαστής στην επίλυση κάποιας ασκήσεως είναι συνάρτηση του βαθμού δυσκολίας αυτής. Για άσκηση χωρίς άστρο η διάρκεια κυμαίνεται από 10 λεπτά έως 20 λεπτά. Για άσκηση με ένα άστρο η διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει την μισή ώρα. Οι ασκήσεις με δύο άστρα είναι δύσκολες και προτείνεται ο σπουδαστής να επιχειρήσει την επίλυσή τους αφού προηγουμένως εξασκηθεί αρκετά στις ευκολότερες ασκήσεις του κεφαλαίου. Η μία ώρα θεωρείται ικανοποιητικός χρόνος για τις ασκήσεις με δύο άστρα. Όπου υπάρχουν ασκήσεις με τρία άστρα προτείνεται στον σπουδαστή να τις μελετήσει και δοθείσης ευκαιρίας να τις διδάξει σε άλλους. Υπενθυμίζεται στον σπουδαστή ότι με την διδασκαλία της θεωρίας και όλων ανεξαιρέτως των ασκήσεων σε άλλους ο διδάσκων προσπαθεί να καταστήσει κατανοητό στους διδασκομένους το περιεχόμενο της θεωρίας και των ασκήσεων και τούτο σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει κατανοήσει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Παραλλήλως υποχρεώνεται να απαντά σε πιθανές απορίες. Προτείνεται επίσης να επανέρχεται ο φοιτητής από καιρού εις καιρόν σε ασκήσεις του παρόντος ΕΔΥ , τις οποίες δεν είχε κατορθώσει να λύσει με την πρώτη προσπάθεια, όπότε τις μελέτησε μόνο, και να επιχειρεί εκ νέου να τις λύσει. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής ελέγχει τις γνώσεις του. Σημείωση: Προϋπόθεση των ανωτέρω θεωρείται η ορθότητα της απαντήσεως που δίδει ο συγγραφέας. Είναι πιθανόν όμως ότι υπάρχουν σε μερικές υπολογιστικά σφάλματα. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής δεν θα μείνει εκεί. Από την μελέτη της λύσεως ασκήσεως ,θα κρίνει κατά πόσον ακολούθησε τον σωστό δρόμο σκέψεως και μαθηματικής επεξεργασίας. Εννοείται ότι το αποτέλεσμα πάντα μετράει, αλλά ο φυσικός τρόπος σκέψεως και το μαθηματικό εργαλείο συνιστούν το ουσιαστικό μέρος της όλης διαδικασίας. Ζητώ εκ των προτέρων την κατανόηση του σπουδαστή αν κατά την μελέτη του συναντήσει υπολογιστικά σφάλματα και τον παρακαλώ να ενημερώσει τον διδάσκοντα. (190 Ερωτήσεις)
  • Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο περιλαμβάνεί 189 λυμένες ασκήσεις θεωρητικής Μηχανικής . Η επιλογή των ασκήσεων δεν είναι τυχαία. Η πλειονότητα των ασκήσεων αναφέρεται σε ενδιαφέρονται προβλήματα της Μηχανικής , τα οποία θα βοηθήσουν τον σπουδαστή να αυξήσει τις γνώσεις του και να εμβαθύνει στις έννοιες της Μηχανικής, οι οποίες αναπτύσσονται στο υπάρχον διδακτικό εγχειρίδιο Ουσιαστικά, ο σπουδαστής θα κατανοήσει σε μεγαλύτερο βαθμό την θεωρία και θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του με εφαρμογές, οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικά προβλήματα της Μηχανικής. Συνεπώς το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται και αναλύεται με το εύρος και τον αριθμό των προτεινομένων λυμένων παραδειγμάτων.
 9. Η κατανομή των ασκήσεων είναι ως εξής: Στην ενότητα Α , η οποία αναφέρεται στις κινήσεις και στα αξιώματα του Νεύτωνα , υπάρχουν 29 ασκήσεις Η ενότητα Α καλύπτει τα κεφάλαια 1-4 της Μηχανικής. Στην ενότητα Β, η οποία αναφέρεται στο έργο δυνάμεως και τα διατηρητικά πεδία, έχουν τεθεί 15 ασκήσεις. Η ενότητα Β καλύπτει τα κεφάλαια 5-6 της Μηχανικής. Στην ενότητα Γ, η οποία αναφέρεται στο κεφάλαιο της ορμής , υπάρχουν 15 ασκήσεις. Η ενότητα Γ καλύπτει το κεφάλαιο 7 της Μηχανικής. Στη ενότητα Δ, η οποία αναφέρεται στην δυναμική του στερεού σώματος έχουν τεθεί 40 ασκήσεις. Η ενότητα Δ καλύπτει το κεφάλαιο 8 της Μηχανικής. Στην ενότητα Ε, η οποία αναφέρεται στις ταλαντώσεις, έχουν συμπεριληφθεί 25 ασκήσεις. Η ενότητα Ε καλύπτει το κεφάλαιο 10 της Μηχανικής. Στην ενότητα ΣΤ, η οποία αφορά στα κεντρικά πεδία δυνάμεων, υπάρχουν 34 ασκήσεις . Η ενότητα ΣΤ καλύπτει το κεφάλαιο 11 της Μηχανικής. Στην ενότητα Ζ, της Μηχανικής των Ρευστών, περιέχονται 17 ασκήσεις. Η ενότητα Ζ καλύπτει το κεφάλαιο 12 της Μηχανικής. Τέλος, στην ενότητα Η, των μη αδρανειακών συστημάτων αναφοράς περιέχονται 14 ασκήσεις. Η ενότητα Η καλύπτει το κεφάλαιο 13 της Μηχανικής.
 10. Ευθύγραμμη κίνηση | Κίνηση σε δύο διαστάσεις | Νόμοι του Νεύτωνα | Δυναμική συνάρτηση | Διατηρητικό πεδίο δυνάμεων | Συστήματα μεταβλητής μάζας | Κύλιση στερεού σώματος | Περιστροφή στερεού | Rectilinear motion | Plane motion | Laws of motion | Potential energy | Conservative forces | Variable mass
 11. Η μελέτη των ασκήσεων προϋποθέτει την γνώση της σχετικής θεωρίας και την ικανότητα προς λύση των λυμένων παραδειγμάτων του βιβλίου.