Θεωρία Αναμονής (Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ36 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Ζέρβας, Ευάγγελος
 5. Κορμεντζάς, Γεώργιος
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Χατζημίσιος, Περικλής
 8. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ περιέχει διάφορα επίπεδα δυσκολίας (αποδείξεις θεωρημάτων, παραδείγματα κτλ.) και επομένως οι χρόνοι μελέτης είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την επιθυμητή εμβάθυνση στο αντικείμενο της θεωρίας ουρών αναμονής. Για την μελέτη του εισαγωγικού κεφαλαίου απαιτούνται τουλάχιστον 2 ώρες μελέτης με πιθανή ανασκόπηση βασικών εννοιών από τη θεωρία πιθανοτήτων. Το κεφάλαιο 2 (Poisson αφίξεις) απαιτεί 4 ώρες μελέτης για την κατανόηση των θεμελιωδών ιδιοτήτων και θεωρημάτων που διέπουν τις διαδικασίες άφιξης Poisson. O χρόνος αυτός θα πρέπει να διπλασιαστεί σε περίπτωση που ο σπουδαστής επιθυμεί να μελετήσει τις αποδείξεις των θεωρημάτων. Το κεφάλαιο 3 (διαδικασίες Markov) είναι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο αλλά δεν χρειάζεται να καλυφθεί σε λεπτομέρεια. Θα πρέπει να μελετηθούν οι ενότητες 3.1 (3.1.1) και 3.2 (3.2.1, 3.2.3) αφιερώνοντας τουλάχιστον 5 ώρες μελέτης ενώ για το συνολικό κεφάλαιο οι ώρες μελέτης θα πρέπει να αυξηθούν σε 15. Το κεφάλαιο 4 (μοντέλα Μ/Μ/m/Κ/Μ) είναι εύκολο εάν βέβαια έχει αφομοιωθεί η προηγούμενη ύλη. Η μελέτη του κεφαλαίου αυτού μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4 ώρες. Το κεφάλαιο 5 (μοντέλα M/G/1, M/G/m και G/M/1) είναι σχετικά δύσκολο και ο σπουδαστής θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο μελέτης για το κεφάλαιο αυτό. Μία επιφανειακή ανάγνωση με σκοπό τη συγκέντρωση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του κεφαλαίου αυτού θα απαιτούσε 6-10 ώρες μελέτης. Για την εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό απαιτούνται 20 ώρες τουλάχιστον. Το τελευταίο κεφάλαιο (δίκτυα ουρών και ουρές με προτεραιότητα) χρησιμοποιεί αποτελέσματα των προηγούμενων κεφαλαίων και θα πρέπει ο σπουδαστής να μπορεί να ολοκληρώσει τη μελέτη του σε 6 ώρες. (135 Σελίδες + 32 Εικόνες)
  • Μελετώντας το υλικό ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της θεωρίας ουρών αναμονής, των δυνατοτήτων ανάλυσης που προσφέρουν τα κλασικά μοντέλα ουρών αναμονής καθώς και των αδυναμιών των μοντέλων αυτών. Το υλικό προσφέρει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία ο φοιτητής μπορεί να αναλύσει ένα δίκτυο, να διαστασιοποιήσει αυτό και να εξάγει συμπεράσματα ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του διδακτικού υλικού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: αναλύει την επίδοση ενός δικτύου Η/Υ, διαστασιοποιεί ένα δίκτυο ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις καθυστερήσεων, απόρριψης πακέτων κτλ, μοντελοποιεί την προσφερόμενη κίνηση στο δίκτυο και τη συμπεριφορά των εξυπηρετητών, αποτιμεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 9. ΠΛΗ 36 - Τόμος 3 - Κεφάλαιο 2.
 10. Διαδικασίες άφιξης | Μαρκοβιανές διαδικασίες συνεχούς χρόνου | Μαρκοβιανές διαδικασίες διακριτού χρόνου | Μ/Μ/1 | Μ/Μ/m | M/M/m/K | Arrival processes | Poisson process | Continuous τime markov processes
 11. Ο φοιτητής θα πρέπει να διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο σε πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και στοχαστικές ανελίξεις πριν ασχοληθεί με τη μελέτη του συγκεκριμένου υλικού. Επιπλέον, αν και όχι απαραίτητη, θετική κρίνεται η γνώση θεμελιωδών εννοιών γραμμικής άλγεβρας, απειροστικού λογισμού και πραγματικής ανάλυσης καθώς και των μετασχηματισμών –Ζ και Laplace. Το διδακτικό υλικό είναι εν γένει αυτοδύναμο και μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από ύλη της θεματικής ενότητας: Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες. Το υλικό, ιδιαίτερα το κεφάλαιο των Markov διαδικασιών, μπορεί να μελετηθεί και στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου Θεωρία της Πληροφορίας όσον αφορά στη μοντελοποίηση πηγών.