Χημική κινητική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Ματραλής, Χαράλαμπος
    • 2 τ. : πίν.,σχέδ. ; 28 εκ.
  5. Φυσικοχημεία | Χημικές αντιδράσεις -- Κινητική