Αντιγραφή του γενετικού υλικού κυτταρικών οργανισμών - Μεταγραφή του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών - Μετάφραση της γενετικής πληροφορίας-βιοσύνθεση των πρωτεϊνών

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος | Μπαλάτσος, Νικόλαος
 5. Παπαπετρόπουλος, Αντρέας
 6. Τζαμαρίας, Σπύρος
 7. Σιδέρης, Διαμαντής
 8. Τα τμήματα του ΕΔΥ έχουν χρονική διάρκεια 8-12 λεπτά, και ένα μόνο τμήμα έχει διάρκεια 20 λεπτά. Ως εκ τούτου, μια εκτίμηση του χρόνου μελέτης του ΕΔΥ που σχετίζεται με ένα κεφάλαιο του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού θα είναι από 2-4 ώρες. Ο χρόνος αυτός περιλαμβάνει κατ’ εκτίμηση το χρόνο της παρουσίασης και τη σύνδεση με το αντίστοιχο τμήμα του κεφαλαίου του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού. (1 Ώρα + 10 Λεπτά)
  • Το ΕΔΥ θα βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει μια πιο σφαιρική και πρόσφατη εικόνα για τρείς βασικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο κύτταρο και είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την αναπαραγωγή του. Συμπληρώνει το υπάρχον διδακτικό υλικό (Μοριακή Βιολογία, Τόμος Γ’ «Δομή και λειτουργία του κυττάρου», Ι.Γ. Γεωργάτσος) με περισσότερες εξηγήσεις και νεότερες ανακαλύψεις που είτε δεν περιλαμβάνονται είτε δεν περιλαμβάνονται. Βελτιώνει το υπάρχον διδακτικό υλικό με την παροχή και παρουσίαση περισσοτέρων εικόνων-διαφανειών και των επεξηγήσεών τους κάτι που καθιστά τη διδασκαλία και την διαδικασία της μάθησης πιο ελκυστική από ότι ένα βιβλίο από μόνο του. Επί παραδείγματι, παρουσιάζονται πολύ σύντομα πειραματικά αποτελέσματα που έδειξαν την ημισυντηρητική φύση του μηχανισμού της αντιγραφής του DNA, περιγράφεται αναλυτικότερα με τη βοήθεια αρκετών σχημάτων η ωρίμανση του πρώιμου RNA σε mRNA και οι μέτα-μεταγραφικές τροποποιήσεις του RNA, εισάγεται η έννοια της μοριακής απομίμησης παραγόντων που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών. Τονίζονται ορισμένα σημεία που λόγω της έκτασης ενός βιβλίου δεν μπορούν να αναλυθούν σε περισσότερο βάθος. Για τους παραπάνω λόγους ο φοιτητής πρέπει να μελετήσει παράλληλα με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και το παρεχόμενο ΕΔΥ, ώστε να αποκτήσει, όπως προαναφέρθηκε, πιο πλήρη και σύγχρονη εικόνα των διεργασιών που περιγράφονται.
 9. Το ΕΔΥ έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά κεφάλαια ή ενότητες του υπάρχοντος έντυπου εκπαιδευτικού υλικού.
 10. Αντιγραφή DNA | Πολυμεράσες του DNA | Έναρξη της αντιγραφής | Επιμήκυνση της διπλής έλικας | Τερματισμός της αντιγραφής | Ημισυντηρητικός μηχανισμός αντιγραφής | Tελομερή | DNA replication | DNA polymerases | Initiation of replication | Elongation | Termination of replication | Semi-conservative mechanism of replication
 11. Οι γνώσεις που πρέπει να έχει ο φοιτητής για να μελετήσει και να κατανοήσει το συγκεκριμένο ΕΔΥ είναι οι βασικές γνώσεις Βιοχημείας που αφορούν στα νουκλεϊνικά οξέα και τα αμινοξέα και πρωτεΐνες, καθώς και βασικές γνώσεις οργανικής χημείας για την κατανόηση των βιοχημικών αντιδράσεων, όπου αυτές εμφανίζονται στο ΕΔΥ. Ειδικότερα θα πρέπει να γνωρίζει τα σχετικά με τις δομές των νουκλεϊνικών οξέων και των συστατικών τους, τη δομή των αμινοξέων και τα χαρακτηριστικά τους, βασικές γνώσεις περί δομής πρωτεϊνών και έννοιες όπως πρωτοταγής, δευτεροταγής και τριτοταγής δομή, και γνώσεις χημικών αντιδράσεων όπως υδρόλυση, αντίδραση πεπτιδικού δεσμού.