Διακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Παπαπετρόπουλος, Αντρέας
 5. Παπαπετρόπουλος, Αντρέας
 6. Τζαμαρίας, Σπύρος
 7. Σιδέρης, Διαμαντής
 8. Διακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων: Σας συνιστούμε να ασχοληθείτε με τo παρόν υλικό στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου 3.4. Ο προβλεπόμενος χρόνος μελέτης υπολογίζεται στις 3 ώρες. - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος: Σας συνιστούμε να ασχοληθείτε με τo παρόν υλικό στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου 8. Ο προβλεπόμενος χρόνος μελέτης υπολογίζεται στις 3 ώρες. (27 Σελίδες + 13 Εικόνες)
  • Διακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων: Το συγκεκριμένο υλικό έχει ως στόχο να σας προσφέρει μια πιο λεπτομεριακή παρουσίαση του τρόπου επικοινωνίας των κυττάρων και των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενός κυττάρου όταν αυτό δέχεται ένα εξωκυττάριο σήμα. Οι πληροφορίες που δίνονται αποτελούν τη συνέχεια όσων μελετήσατε στην ενότητα 3.4 του τόμου 1 «Κυτταρική Βιολογία». Μελετώντας τα γεγονότα που συμβαίνουν στο κύτταρο μετά την διέγερσή του από ορμόνες, αυξητικούς παράγοντες ή άλλες ουσίες θα μπορέσετε να κατανοήσετε τις βιοχημικές αλλαγές που συνοδεύουν την πρόσδεση ουσιών στους υποδοχείς του κυττάρου. - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος: Το συγκεκριμένο υλικό έχει ως στόχο να σας προσφέρει μια πιο λεπτομεριακή παρουσίαση της απόπτωσης και των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενός κυττάρου όταν αυτό εκτίθεται σε αποπτωτικά ερεθίσματα. Οι πληροφορίες που δίνονται αποτελούν τη συνέχεια όσων μελετήσατε στην ενότητα 8.6 του τόμου 1 «Κυτταρική Βιολογία». Το κείμενο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω στην απλή λειτουργία των ενζύμων και στον τρόπο δράσης τους. Ο φοιτητής πρέπει να εμβαθύνει στο υλικό αυτό ώστε να καταλάβει ποιές βιοχημικές αλλαγές συμβαίνουν σε κύτταρα που πεθαίνουν και σε τι διαφέρει η νέκρωση των κυττάρων από τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάναντο.
 9. Διακυτταρική Επικοινωνία, Μεταγωγή Σημάτων: Οι πληροφορίες εμπλουτίζουν και επεκτείνουν όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.4 του βιβλίου της «Κυτταρικής Βιολογίας». - Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος: Οι πληροφορίες εμπλουτίζουν και επεκτείνουν όσα αναφέρονται στην ενότητα 8.6 του βιβλίου της «Κυτταρικής Βιολογίας».
 10. Διακυτταρική Επικοινωνία | Μεταγωγή Σημάτων | Δεύτεροι αγγελιοφόροι | Τελεστής | Κινάση | Receptor | Second messenger | Effector | Kinase | Phosphatase