Χημική δυναμική

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΚΦΕ52 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Γαβριήλ, Δημήτριος
 5. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 6. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 7. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 8. Το παρρόν ΕΔΥ χωρίζεται σε δύο μέρη: (1) Χημική θερμοδυναμική (4 ώρες και 29 λεπτά), (2) Χημική Κινητική (3 ώρες). (7 Ώρες + 29 Λεπτά)
  • Όταν θα έχετε μελετήσει το παρόν υλικό θα γνωρίζετε: ποιά είναι τα αντικείμενα της χημικής δυναμικής, της θερμοδυναμικής και της κινητικής, τις έννοιες, τις αρχές και τους νόμους της χημικής θερμοδυναμικής, τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το πότε είναι εφικτή μια αντίδραση ή γενικότερα μια μεταβολή, τις έννοιες, της ταχύτητας, του μηχανισμού και της τάξης της αντίδρασης, την προσέγγιση σταθερής κατάστασης, την εξίσωση Arrhenius και τις θεωρίες των συγκρούσεων και της μεταβατικής κατάστασης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη θεωρητική περιγραφή της χημικής μεταβολής σε μοριακό επίπεδο. Στα χρονικά πλαίσια του παρόντος εναλλακτικού διδακτικού υλικού δεν μπορεί να γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την χημική κινητική και τη Θερμοδυναμική. Για να γίνουν αυτά τα θέματα περισσότερο κατανοητά επιλύεται μεγάλος αριθμός ενδεικτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων.
 9. Τόμος μελέτης: Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο (ΚΦΕ52), Κεφάλαιο: ΙΙΙ. Χημική Δυναμική: Χημική Θερμοδυναμική και Χημική Κινητική.
 10. Χημική δυναμική | Χημική θερμοδυναμική | Θερμοδυναμικοί νόμοι | Εσωτερική ενέργεια | Μηχανικό έργο | Θερμότητα | Εντροπία | Ενθαλπία | Ελεύθερη ενέργεια gibbs | Χημική κινητική | Ταχύτητα | Στοιχειώδεις αντιδράσεις | Μηχανισμός | Chemical dynamics | Chemical thermodynamics | Thermodynamic laws | Internal energy | Mechanical work
 11. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει το υπάρχον διδακτικό υλικό (σε μορφή υπερκειμένου).