Τυπικές Προδιαγραφές - Η τυπική γλώσσα Ζ (Τσιρίγκα-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Τσιρίγκα, Βικτωρία
 5. Ξένος, Μιχάλης
 6. Σκόδρας,, Αθανάσιος
 7. Ξένος, Μιχάλης
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ εξαρτάται από το είδος μελέτης του φοιτητή. Στην περίπτωση που το υλικό μελετάται για πρώτη φορά, ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενότητα καθώς και τα παραδείγματα που παρατίθενται και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει τις προτεινόμενες ασκήσεις. Τέλος, για κάθε άσκηση πρέπει να γίνει μελέτη της ενδεικτικής λύσης που παρατίθεται. Στην περίπτωση που ο φοιτητής μελετά το υλικό κάνοντας επανάληψη, τότε αρκεί να εστιάσει μόνο στα σημεία που έχει δυσκολίες. Τέλος, αν το διδακτικό υλικό μελετάται ως προετοιμασία για τις εξετάσεις, προτείνεται ο φοιτητής να προσπαθήσει να επιλύσει τις διάφορες ασκήσεις και να εξετάσει την ορθότητα της λύσης του συγκρίνοντάς την με την προτεινόμενη λύση. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους μέγιστους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα που αντιστοιχούν στην περίπτωση όπου το υλικό μελετάται για πρώτη φορά. Στην πρώτη ενότητα, ο φοιτητής θα μελετήσει το βασικό συμβολισμό της τυπικής γλώσσας Ζ, καθώς και ένα παράδειγμα. Για τη μελέτη της ενότητας, ο φοιτητής θα χρειαστεί 30 λεπτά. Στη συνέχεια, καλείται να λύσει μία άσκηση, για την οποία θα πρέπει να αφιερώσει περίπου 20 λεπτά. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θεωρία συνόλων για τη δημιουργία προδιαγραφών με την τυπική γλώσσα Ζ. Καλό είναι για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας να γίνει μία επανάληψη του 3ου κεφαλαίου του Τόμου Α για το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο. Η ενότητα περιλαμβάνει μία σύντομη περίληψη της θεωρίας και στη συνέχεια ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα προδιαγραφής ενός συστήματος με τη βοήθεια συνόλων. Για τη μελέτη της θεωρίας και του παραδείγματος ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει 45 λεπτά περίπου. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν και δύο ασκήσεις. Για την πρώτη άσκηση, ο φοιτητής θα χρειαστεί περίπου 10 λεπτά. Η δεύτερη άσκηση απαιτεί από την άλλη πλευρά περίπου 1 ώρα για την επίλυσή της, ενώ είναι πιθανό ο φοιτητής να χρειαστεί να συμβουλεύεται τόσο το παράδειγμα της ενότητας όσο και αντίστοιχα παραδείγματα του βιβλίου. Οι δύο τελευταίες ενότητες αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προδιαγράψουμε ένα σύστημα λογισμικού με τη βοήθεια σχέσεων. Στην 3η ενότητα, παρουσιάζεται η έννοια των σχέσεων καθώς και ένα παράδειγμα προδιαγραφής λογισμικού. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας, ο φοιτητής θα χρειαστεί περίπου 1 ½ ώρα. Τέλος, η τελευταία ενότητα παρουσιάζει μία ειδική περίπτωση σχέσεων τις συναρτήσεις (για τη μελέτη της αντίστοιχης θεωρία αρκούν 15 λεπτά) και μία άσκηση, για την επίλυση της οποίας θα χρειαστεί περίπου 1 ώρα.
  • Ο φοιτητής μπορεί να μελετήσει το ΕΔΥ αυτής της ενότητας για να μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο που εργαζόμαστε για να μοντελοποιήσουμε ένα σύστημα λογισμικού με τη βοήθεια της τυπικής γλώσσας Ζ. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ θα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με το κεφάλαιο 7 του Τόμου Α της ΠΛΗ 42 (κεφάλαιο 7) και το αντίστοιχο ΕΔΥ μορφής Webcast για την τυπική γλώσσα Ζ. Το συγκεκριμένο υλικό περιέχει 4 ενότητες. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα «Διαδικασία σύνταξης προδιαγραφών ενός συστήματος στην τυπική γλώσσα Ζ» παρουσιάζεται ο βασικός συμβολισμός της τυπικής γλώσσας Ζ, καθώς και ο τρόπος που μπορούμε να ορίσουμε σχήματα και λειτουργίες με τη γλώσσα αυτή. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία συνόλων των μαθηματικών με σκοπό τη μοντελοποίηση συστημάτων με τη βοήθεια της γλώσσας Ζ. Τέλος, στις δύο τελευταίες ενότητες γίνεται παρουσίαση του τρόπου που χρησιμοποιούνται οι σχέσεις και οι συναρτήσεις για την προδιαγραφή συστημάτων λογισμικού. Στις διάφορες ενότητες συμπεριλαμβάνονται μία σειρά από παραδείγματα και ασκήσεις προς επίλυση με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης. Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου εναλλακτικού υλικού, ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: 1)να δημιουργεί σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ,2)να δημιουργεί σχήματα για την προδιαγραφή λειτουργιών,3)να διαχειρίζεται λανθασμένες περιπτώσεις εκτέλεσης μίας λειτουργίας,4)να δημιουργεί προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας τη θεωρία συνόλων,5)να δημιουργεί προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας σχέσεις και συναρτήσεις,6)να συνδυάζει σχήματα με σκοπό τη μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού.
 9. Τόμος Α – Τυπικές Προδιαγραφές, Κεφάλαιο 7: Η τυπική γλώσσα Ζ
 10. Σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ | Schemas in Z | Σχήμα κατάστασης | Αναλλοίωτο κατάστασης | Λειτουργίες | Διαχείριση σφαλμάτων | Συνδυασμός σχημάτων | Πράξεις επί συνόλων | Σχέσεις | Συναρτήσεις | State schema | State invariant | Z operations | Error handling schemas | Combining schemas | Set operations | Relations