Τυπικές Προδιαγραφές – Δίκτυα Petri (Τσιρίγκα-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Τσιρίγκα, Βικτωρία
 5. Ξένος, Μιχάλης
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Ξένος, Μιχάλης
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ εξαρτάται από το είδος μελέτης του φοιτητή. Στην περίπτωση που το υλικό μελετάται για πρώτη φορά, ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενότητα καθώς και τα παραδείγματα που παρατίθενται και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει τις προτεινόμενες ασκήσεις. Τέλος, για κάθε άσκηση πρέπει να γίνει μελέτη της ενδεικτικής λύσης που παρατίθεται. Στην περίπτωση που ο φοιτητής μελετά το υλικό κάνοντας επανάληψη, τότε αρκεί να εστιάσει μόνο στα σημεία που έχει δυσκολίες. Τέλος, αν το διδακτικό υλικό μελετάται ως προετοιμασία για τις εξετάσεις, προτείνεται ο φοιτητής να προσπαθήσει να επιλύσει τις διάφορες ασκήσεις και να εξετάσει την ορθότητα της λύσης του συγκρίνοντάς την με την προτεινόμενη λύση. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους μέγιστους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα που αντιστοιχούν στην περίπτωση όπου το υλικό μελετάται για πρώτη φορά. Στην πρώτη ενότητα, ο φοιτητής θα μελετήσει το βασικό συμβολισμό των δικτύων Petri και θα μάθει να αναγνωρίζει τις θέσεις και τις μεταβάσεις. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας αρκούν 15 λεπτά. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπαραστήσουμε διάφορες προγραμματιστικές δομές με τη βοήθεια δικτύων Petri (απαιτούνται περίπου 10 λεπτά για τη μελέτη της ενότητας). Αν κάποιος φοιτητής μελετά το υλικό για επανάληψη, δεν κρίνεται αναγκαίο να ασχοληθεί με τις δύο εισαγωγικές ενότητες. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα δίκτυα συνθήκης γεγονότος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να δει ο φοιτητής και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει μία προτεινόμενη άσκηση. Για τη μελέτη του παραδείγματος θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά, ενώ για τη λύση της άσκηση 5 λεπτά ή ίσως λίγο παραπάνω. Στην τέταρτη ενότητα ασχολούμαστε με τον τρόπο μοντελοποίησης προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων με τη βοήθεια δικτύων συνθήκης-γεγονότος. Αρχικά ο φοιτητής καλείται να μελετήσει τον τρόπο που εργαζόμαστε όταν λύνουμε τέτοια προβλήματα (απαιτείται περίπου 1 ώρα) και στη συνέχεια καλείται να λύσει μία άσκηση, στην οποία θα πρέπει να αφιερώσει 15-30 λεπτά. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει το βασικό συμβολισμό των δικτύων θέσης-μετάβασης καθώς και τις διαφορές των συγκεκριμένων δικτύων από τα δίκτυα συνθήκης-γεγονότος. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας, ο φοιτητής δεν θα χρειαστεί πάνω από 15 λεπτά. Στην έκτη ενότητα συζητείται ο τρόπος που μπορούμε να μοντελοποιήσουμε συστήματα αναμονής-εξυπηρέτησης με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση ενός παραδείγματος (που απαιτεί 15 λεπτά) και στη συνέχεια, ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει περίπου 10 λεπτά για την επίλυση μίας άσκησης. Τέλος, η έβδομη ενότητα παρουσιάζει τη μοντελοποίηση διαδικασιών εργασίας με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, αρχικά παρέχεται ένα εκτενές παράδειγμα για το οποίο ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει 1 ώρα. Στη συνέχεια, ο φοιτητής καλείται να λύσει μία άσκηση, η οποία απαιτεί περίπου 30 λεπτά για την επίλυσή της.
  • Ο φοιτητής μπορεί να μελετήσει το ΕΔΥ αυτής της ενότητας για να μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο που εργαζόμαστε για να μοντελοποιήσουμε ένα σύστημα λογισμικού με τη βοήθεια των δικτύων Petri. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ θα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με το κεφάλαιο 8 του Τόμου Α της ΠΛΗ 42 και το αντίστοιχο ΕΔΥ μορφής Webcast για τα δίκτυα Petri. Το συγκεκριμένο υλικό περιέχει 7 ενότητες. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα «Βασικά Συστατικά δικτύων Petri» παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και ο συμβολισμός των δικτύων Petri. Στη δεύτερη ενότητα «Μοντελοποίηση βασικών προγραμματιστικών δομών με δίκτυα Petri» παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα Petri για να προδιαγράψουμε διάφορες προγραμματιστικές δομές (π.χ. ακολουθία, επιλογή, επανάληψη). Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά σημεία της θεωρίας και παραδείγματα δικτύων συνθήκης γεγονότος. Η τέταρτη ενότητα «Μοντελοποίηση προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων» παρουσιάζει τον τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα συνθήκης γεγονότος με σκοπό την προδιαγραφή προβλημάτων όπου απαιτείται ο διαμοιρασμός κοινών πόρων σε δύο ή περισσότερες οντότητες (π.χ. διεργασίες). Οι τρεις τελευταίες ενότητες από την άλλη πλευρά ασχολούνται με μία ειδική κατηγορία δικτύων Petri και συγκεκριμένα με δίκτυα θέσης-μετάβασης. Αναλυτικότερα, η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει το μηχανισμό και τη βασική αναπαράσταση των δικτύων Petri. Η έκτη ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που μπορούμε να προδιαγράψουμε με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης συστήματα αναμονής-εξυπηρέτησης. Τέλος, η έβδομη ενότητα παρουσιάζει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα θέσης-μετάβασης για τη μοντελοποίηση κάποιας διαδικασίας (workflow). Στις διάφορες ενότητες συμπεριλαμβάνονται μία σειρά από παραδείγματα και ασκήσεις προς επίλυση με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης. Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου εναλλακτικού υλικού, ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: 1)να εντοπίζει θέσεις και μεταβάσεις,2)να δημιουργεί δίκτυα συνθήκης γεγονότος για την προδιαγραφή απλών διαδικασιών, καθώς και προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων,3)να προδιαγράφει προγράμματα με δίκτυα Petri,4)να δημιουργεί δίκτυα θέσης-μετάβασης για τη μοντελοποίηση διαδικασιών και συστημάτων αναμονής-εξυπηρέτησης.
 9. Τόμος Α – Τυπικές Προδιαγραφές, Κεφάλαιο 8: Δίκτυα Petri
 10. Θέσεις | States | Μεταβάσεις | Τεκμήρια | Δίκτυα συνθήκης-γεγονότος | Δίκτυα θέσης-μετάβασης | Προβλήματα διαμοιρασμού πόρων | Συστήματα ουρών αναμονής | Transitions | Tokens | Condition-event networks | Place-transition networks, | Resource sharing problems