10-02-2011: Χρονοπρογραμματιμός έργων πληροφορικής με χρήση του εργαλείου openproj

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΠΑΝΟΣ