Διάλεξη: Μοναδιαίος έλεγχος λογισμικού (Γ. Κακαρότζας), Αντικειμενοστραφής μετρικές λογισμικού (Ν. Δρόσσος)

  1. Digital-item (Document)
  2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Γ. ΚΑΚΑΡΟΤΖΑΣ, Ν. ΔΡΟΣΣΟΣ