Υλοποίηση με Java Γραφικής διαπροσωπίας χρήστη

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
 5. ΚΑΜΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΚΑΜΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 8. Οι ενδεικνυόμενοι χρόνοι μελέτης για κάθε αντικείμενο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Δημιουργία αντικειμένων 1 (ώρες), Κλήσεις μεθόδων κλάσεων 2 (ώρες), Αλληλεπίδραση αντικειμένων 2 (ώρες), Χρήση του Extends 3 (ώρες), Χρήση της δήλωσης super 2 (ώρες), Πολυμορφική κλήση μεθόδουv2 (ώρες), Δυναμική σύνδεση 3 (ώρες), Εξάρτησης ή Χρήσης 1 (ώρες), Σύνδεση 1 (ώρες) Συναρμολόγηση ή Συγκρότηση 2 (ώρες), Σύνθεση 2 (ώρες), Γενίκευση – Ειδίκευση 2(ώρες), Ιεραρχία των εξαιρέσεων 1 (ώρες), Προσπέλαση εκτός των ορίων πίνακα 1 (ώρες), Προσπέλαση σε κενό στοιχείο (null) 1(ώρες), Ανεπιτυχής μετατροπή τύπου δεδομένων (type casting) 2 (ώρες), Ανάγνωση πέραν του τέλους αρχείου 2(ώρες), Διεπαφές χρηστών με γραφικά 1(ώρες), Δημιουργία πλαισίου (Frame) 1(ώρες), Εμφάνιση συστατικών πλαισίου – Επιφάνεια πλαισίου 2 (ώρες), Δημιουργία σχημάτων 2 (ώρες), Εμφάνιση εικόνων 3 (ώρες), Δημιουργία και διαχείριση συμβάντων 1(ώρες), Δημιουργία πλήκτρων 2 (ώρες), Χειρισμός συμβάντων με την δεικτική συσκευή (Mouse) 3 (ώρες), Διαχειριστές εμφάνισης συστατικών 2, Διαχειριστής εμφάνισης οριοθέτησης 2 (ώρες), Διαχειριστής διάταξης Πλεγμάτων ( GridLayout) 2 (ώρες), Διαχειριστής διάταξης Δομημένων πλεγμάτων (GridBagLayout) 2 (ώρες), Λίστα επιλογών (Combo box) 2(ώρες), Λίστα επιλογών (RadioButton) 1(ώρες), Δημιουργία επιλογών RadioButton με εμφάνιση μηνύματος 1(ώρες), Δημιουργία κουτιών επιλογής (CheckBox) 1(ώρες), Περιοχή σύνταξης κειμένου (TextArea) 2(ώρες), Διαχείριση Καταλόγου (List) 2(ώρες), Χειρισμός σειριακών αρχείων στην Java 2(ώρες), Χειρισμός δυαδικών αρχείων στην Java 2(ώρες), Χειρισμός αρχείων αντικειμένων 2(ώρες). (124 Σελίδες + 40 Εικόνες)
  • Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου εναλλακτικού διδακτικού υλικού είναι η άμεση εξοικείωση του φοιτητή, μέσα από απλά αλλά περιεκτικά παραδείγματα, με τις κεντρικές έννοιες και μηχανισμούς του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, στην ανάπτυξη λογισμικού. Το υλικό του έργου συμπληρώνει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, με ολοκληρωμένα, στοχευμένα, υλοποιημένα και κατάλληλα σχολιασμένα παραδείγματα. Το όφελος που θα αποκομίσει ο φοιτητής μετά από προσεκτική μελέτη, είναι η κατανόηση σε βάθος τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική σκοπιά, των εννοιών της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας και προγραμματισμού, καθώς της γλώσσας java, με παραδείγματα που απαντώνται συχνά στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού.
 9. Το παρόν υλικό συμπληρώνει με υλοποιημένα κατανοητά παραδείγματα τα κεφάλαια του Γ’ τόμου, 1-3 και 5-8.
 10. γραφική διαπροσωπία ή διεπαφή χρήστη, διασύνδεση κλάσης,επιφάνεια πλαισίου, κατασκευαστής, παράθυρο, περιέκτης, πλαίσιο, συστατικό, υποδοχέας συστατικών πλαισίου, graphical user interface, class interface, panel, constructor , window, container, frame, component, content pane
 11. Για την αποτελεσματικότερη μελέτη του υλικού του έργου θα πρέπει να έχει μελετήσει ο φοιτητής τον τόμο Γ’, ώστε να εξοικειωθεί περισσότερο με την θεωρητική διάσταση των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.